Poland

Francuska robota

W wersji ksi¹¿kowej Arsene Lupin pojawi³ siê ponad 100 lat temu u francuskiego pisarza Maurice'a Leblanca. Popularne powieœci wkrótce doczeka³y siê ekranizacji filmowych. Wystarczy przypomnieæ serial „Arsene Lupin" z lat 70. ubieg³ego wieku, gdzie w tytu³owego bohatera wciela³ siê Georges Descrieres, a w kontynuacji gra³ go François Dunoyer. W 2004 r. na du¿ym ekranie zagra³ go francuski gwiazdor Romain Duris. Natomiast japoñski artysta mangi Kazuhiko Kato, wystêpuj¹cy pod pseudonimem Monkey Punch, stworzy³ postaæ Lupina III, wnuka legendarnego z³odzieja. Dlatego w dobie serialowej ofensywy kwesti¹ czasu by³o, kiedy po opowieœæ o d¿entelmenie w³amywaczu siêgn¹ wspó³czeœni scenarzyœci.

Netfliksowa produkcja „Lupin" to rozrywka na dobrym poziomie, jednak bez widocznych ambicji wyjœcia poza gatunkowy schemat. W rolê naœladowcy s³ynnego w³amywacza rewelacyjnie wcieli³ siê Omar Sy, znany z nowego francuskiego kina z komedi¹ „Nietykalni" na czele. Aktor ma w sobie urok kumpla z podwórka i rozbrajaj¹cy, szelmowski uœmiech. Co ciekawe g³ównym bohaterem „Lupina" nie jest wcale uwspó³czeœniony Arsene Lupin, tylko pochodz¹cy z Senegalu Assane Diop – z³odziej, któremu w dzieciñstwie ojciec podarowa³ ksi¹¿kê Leblanca. Ju¿ wtedy bohater literacki sta³ siê dla Assane'a idolem, a z czasem przekszta³ci³ w inspiracjê do wyjaœnienia rodzinnej tajemnicy. Bo z ka¿dym odcinkiem dowiadujemy siê coraz wiêcej o przesz³oœci bohaterów. Na pocz¹tku wiemy tylko tyle, ¿e Assane'owi nie uda³o siê ma³¿eñstwo, i ¿e ma syna.

Akcja rozpoczyna siê od skoku, którego celem jest cenny naszyjnik (niegdyœ nale¿¹cy do Marii Antoniny), wystawiony na auk...

Football news:

FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not