Poland

Firma Elona Muska sprzedaje miotacze ognia. Klienci mają kłopoty

AFP

Dwa dni we w³oskim wiêzieniu spêdzi³ Amerykanin Max Craddock zanim móg³ wyt³umaczyæ siê przed s¹dem z miotacza ognia w baga¿u. Mê¿czyzna twierdzi³, ¿e miotacz ognia nie jest motaczem ognia ani broni¹, bo tak twierdzi Elon Musk.

Miotacz to nie œmiertelna broñ, ale zabawka dla dzieci, t³umaczy³ sêdziemu adwokat Craddocka. Portal Tech Crunch opisa³ niefortunn¹ przygodê Amerykanina, który uwierzy³ Elonowi Muskowi.

Miotacz ognia produkuje jeden ze startupów za³o¿onych przez miliardera – The Boring Company, firma, która ma dr¹¿yæ tunele pod miastami i tworzyæ podziemne trasy komunikacyjne.

Miotacze ognia mo¿na kupiæ od ponad dwóch lat przez internet, tak¿e zamawiaj¹c je do Polski. Reklamuje je sam Elon Musk, zapewniaj¹c, ¿e nie jest to broñ a zwyk³a, fajna zabawka. W 2018 roku zapowiedzia³, ¿e chce na pocz¹tek sprzedaæ 20 tys. sztuk tej zabawki. I to mu siê doœæ szybko uda³o, mimo i¿ za sztukê trzeba by³o zap³aciæ 500 dolarów.

Niestety policja na ca³ym œwiecie ma nieco inne zdanie na ten temat. St¹d i k³opoty Maxa Craddocka na Sardynii. W tym kraju posiadanie nielegalnie miotacza ognia mo¿e oznaczaæ 10 lat wiêzienia. K³opoty ma te¿ mieszkaniec Londynu, którego kupno przez internet miotacza Boring Company spowodowa³o najazd uzbrojonej policji z broni¹ na ostr¹ amunicjê. K³opoty ma te¿ bloger z Birmingham, który miotacz wykorzysta³ w jednym ze swoich filmów.

Takich przypadków jest wiêcej – pisze Tech Crunch. W sumie ju¿ ponad tysi¹c miotaczy klientom na ca³ym œwiecie zosta³o skonfiskowanych przez lokaln¹ policjê a wielu kupuj¹cych musi odpowiedzieæ przed s¹dem. W Stanach Zjednoczonych toczy siê co najmniej jedno dochodzenie federalne w sprawie u¿ycia miotacza. W trzech przypadkach miotacze Boring Company zosta³y skonfiskowane dilerom narkotykowym podczas zatrzymania.

To co wydawa³o siê szalonym pomys³em na niekonwencjonalny biznes Elona Muska, kolejn¹ jego ekstrawagancj¹, dla klientów okazuje siê pocz¹tkiem powa¿nych k³opotów, a nie zwyk³ym ¿artem w stylu „to nie jest ¿adna broñ, ale zwyk³a zabawka” – pisze portal.

Kilka lat temu w popularnym podkaœcie Musk powiedzia³, ¿e jest wielkim fanem filmu „Spaceballs” (Kosmiczne jaja), który jest parodi¹ „Gwiezdnych wojen”. Miotacze ognia s¹ tam jednym z najczêœciej u¿ywanych gad¿etów. Miliarder stwierdzi³, ¿e film by³ inspiracj¹ do stworzenia nowego „gad¿etu”.

Boring Company nie komentuje w ¿aden sposób k³opotów swoich klientów. W podkaœcie Musk przyzna³ jednak, ¿e zdaje sobie sprawê z tego, ¿e miotacz mo¿e byæ k³opotliwym zakupem, zw³aszcza w niektórych krajach, gdzie przepisy s¹ bardziej restrykcyjne. Z rozbrajaj¹c¹ szczeroœci¹ powiedzia³, ¿e jego firma nakleja na opakowaniu napis „To nie jest miotacz ognia”. Zapytany czy to wystarczy, odpar³ „tak”. No wiêc okazuje siê, ¿e jednak nie.

Urz¹dzenie wykorzystuje standardowy pojemnik z propanem i jest funkcjonalnie podobne do palników propanowych do topienia lodu, niszczenia chwastów lub nak³adania pokryæ dachowych. Ale dziêki kolbie w stylu karabinu, chwytowi pistoletowemu i stylowi science-fiction miotacz ognia firmy Boring Company mia³ zupe³nie inn¹ estetykê – bardziej post apokaliptyczny dodatek imprezowy ni¿ codzienna konserwacja podwórka – pisze Tech Crunch.

Problemy mo¿e mieæ te¿ w Stanach Zjednoczonych firma Boring Company, która miotacze ognia produkuje bez stosownych licencji i nie wystarcz¹ zapewnienia Muska, ¿e „to nie jest miotacz ognia”.

Football news:

President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned
Lucescu about Dynamo Kyiv in the 1/8 finals of the Europa League: If they had said this in the summer, no one would have believed it