Poland

Farmaceuci: Tarcza antykryzysowa powinna obejmować apteki

Kryzys spowodowany pandemi¹ znacznie obni¿y³ dochody aptek. Dlatego powinny one zostaæ w³¹czone do tarcz antykryzysowej i finansowej – pisze w apelu do premiera prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA) El¿bieta Piotrowska-Rutkowska.

„Wbrew panuj¹cemu przekonaniu, kryzys gospodarczy bêd¹cy nastêpstwem pandemii koronawirusa istotnie wp³yn¹³ na dzia³alnoœæ aptek, znacznie obni¿aj¹c ich dochody. Apteki znajduj¹ siê obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Negatywny trend dotyczy g³ównie placówek prowadzonych przez mikroprzedsiêbiorców" – pisze w apelu do premiera Mateusza Morawieckiego prezes NRA.

„W znacznej czêœci apteki prowadzone s¹ przez mikroprzedsiêbiorców lub farmaceutów prowadz¹cych jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Konsekwencj¹ trudnej sytuacji finansowej aptek bêdzie koniecznoœæ ich zamykania przez w³aœcicieli, co mo¿e negatywnie wp³yn¹æ w najbli¿szych miesi¹cach na stabilnoœæ i jakoœæ us³ug œwiadczonych przez farmaceutów, dostêpnoœæ dla pacjentów do placówek aptecznych" – podkreœla El¿bieta Piotrowska-Rutkowska.

Dodaje, ¿e w pocz¹tkowej fazie pandemii Covid-19 farmaceuci znaleŸli siê na pierwszej linii frontu wykazuj¹c ogromne zaanga¿owanie i solidarnoœæ w walce o zdrowie pacjentów. „Podejmowali dzia³ania poprawiaj¹ce wydajnoœæ systemu opieki zdrowotnej w kraju poprzez dzia³alnoœæ edukacyjn¹" – pisze prezes NRA.

To ju¿ drugi apel aptekarzy o rz¹dowe wsparcie skierowany do premiera Morawieckiego. Pierwszy, wystosowany 26 stycznia, pozosta³ bez odpowiedzi.

Football news:

Bayern: We do not approve of Flick's unilateral statements. We will continue negotiations
Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better