Poland

Ewa

W poniedzia³ek by³ Dzieñ Kobiet. Marnie on siê kojarzy: w PRL-u panowie wrêczali kole¿ankom z pracy po goŸdziku. Co siê dzia³o w domach, o tym wspomnienia milcz¹, a mo¿e i lepiej.

Dzisiaj uwa¿amy to œwiêto za komunistyczny prze¿ytek; nies³usznie, przecie¿ najstarsza i mo¿e najwa¿niejsza opowieœæ ludzkoœci jest opowieœci¹ o kobiecie, tylko jak wszystkie mity i przypowieœci biblijne spisana przez patriarchalnych mê¿czyzn.

Bo nie jest to bynajmniej opowieœæ o niepos³uszeñstwie g³upiutkiej Ewy, tylko o zdobyciu wolnoœci i cenie, jak¹ za ni¹ trzeba zap³aciæ. Stwórca zgotowa³ rajskiej parze bytowanie luksusowe i wolne od trosk. Drapie¿niki w Raju by³y bezzêbne, gady niejadowite. By³ tylko jeden, jedyny zakaz, ale prarodzice nie wiedzieli, dlaczego nie nale¿y jeœæ owocu z tego drzewa. Nie potrafili bowiem odró¿niæ dobra od z³a, nie znali wolnoœci, tylko pos³uszeñstwo. Krowie te¿ nie wolno ¿reæ trawy z cudzego pastwiska, ale powstrzyma j¹ p³ot albo bat pastucha. Krowie to wystarcza, ale poka¿cie mi istotê rozumn¹, która nie spyta gniewnie: „Dlaczego?".

Tak Ewa poczêstowa³a Adama jab³kiem. Odt¹d – s³abi i niepewni w³asnej wiedzy, ulegaj¹cy popêdom i sk³onni do zaniechania – ¿eglujemy w swych podobnych do ³upiny orzecha ³ódeczkach przez burzliwe fale bytu, nieraz toniemy i rozpaczliwie czepiamy siê burt, nieraz gdzieœ dop³ywamy, nie wiedz¹c, czy to Wyspy Szczêœliwe, czy tylko wybrze¿e piratów i ludo¿erców. Przeklinamy swój los, marzymy o utraconym Raju i lekkomyœlnie porzuconej zwierzêcoœci, ale powrotu ju¿ nie ma, wci¹¿ musimy b³¹dziæ w pl¹tawisku istnienia i wybieraæ na rozstajach mylnych œcie¿ek, bo sami zapragnêliœmy boskiej wiedzy, nie maj¹c boskiej mocy.

To w³aœnie Ewa by³a przywódczyni¹ w drodze do wolnoœci. Bez niej Adam tkwi³by w bezmyœlnym, choæ b³ogim, zwierzêctwie. Gdy zagniewany Bóg pozna³, ¿e jego tajemnica zosta³a wykradziona, mê¿czyzna jak karcony dzieciak usi³uje siê ukryæ, a potem zrzuci winê na kobietê. Tylko ona okazuje siê wystarczaj¹co doros³a, aby bez skargi przyj¹æ swój los. Zarówno Sokrates, jak i Antygona s¹ jej spadkobiercami, bo za odwagê myœlenia tak¿e zostali okrutnie ukarani.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals