Poland

Estoński CIT – korzystne rozwiązanie, ale nie dla wszystkich

Adobe Stock

1 stycznia wesz³y w ¿ycie regulacje pozwalaj¹ce na skorzystanie przez niektóre podmioty z nowych zasad rozliczeñ z fiskusem, tj. p³acenia rycza³tu od dochodów spó³ek kapita³owych.

Podatnicy, którzy zdecyduj¹ siê skorzystanie z estoñskiego CIT, wejd¹ (fakultatywnie) w ca³kowicie nowy, wczeœniej nieznany w Polsce system rozliczeñ, który wi¹¿e dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i odracza moment powstania obowi¹zku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych zasadniczo na moment wyp³aty zysku.

Estoñski CIT nawi¹zuje do konstrukcji podatku dochodowego stosowanego w Estonii, gdzie spó³ki p³ac¹ podatek dochodowy dopiero w momencie wyp³aty zysku wspólnikom lub w momencie przeprowadzenia operacji zrównanych w skutkach podatkowych z wyp³at¹ zysku.

G³ówn¹ zalet¹ tzw. estoñskiego CIT jest odroczenie momentu opodatkowania zysków, co mo¿e byæ bardzo korzystnym rozwi¹zaniem dla podatników planuj¹cych reinwestycje oraz rozwój dzia³alnoœci. Kolejn¹ zalet¹ jest brak koniecznoœci prowadzenia ewidencji podatkowej, odrêbnej od rachunkowej. Niezbêdne jest jednak przestrzeganie warunków stosowania rycza³towego systemu rozliczeñ....

Football news:

New realities of European football: clubs discuss banning transfers within the Champions League and reducing the top leagues for the sake of entertainment
Laporta is set to sign Alaba and Aguero to Barca. He has already been in contact with the players' agents
Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal
Man City want to sign Holand, not Mbappe. The reason is the Frenchman's salary requirements