Poland

Epidemiolog: Organizm nie zapomni o spotkaniu z koronawirusem

AFP

Osoby, które przesz³y zaka¿enie koronawirusem, mog¹ odroczyæ szczepienie przeciw Covid-19 przynajmniej do jesieni - powiedzia³ Aleksander Gore³ow, zastêpca dyrektora Centralnego Instytutu Badawczego Epidemiologii Rospotrebnadzoru.

Wed³ug Gore³owa, cytowanego przez agencjê Interfax, chorzy nie powinni siê baæ tzw. brytyjskiego wariantu koronawirusa. - Nie ró¿ni siê on zasadniczo od szczepu z Wuhan czy szczepów, które ju¿ kr¹¿y³y, bo jeœli chodzi o genom nie ró¿ni siê od nich nawet o 1 procent - powiedzia³.

Przedstawiciel Rospotrebnadzoru zapewnia³, ¿e jeœli koronawirus SARS-CoV-2 bêdzie w znacznym stopniu mutowa³, odpowiednio dostosowana bêdzie tak¿e szczepionka. - Nigdy nie powinniœmy siê kierowaæ tylko przeciwcia³ami, poniewa¿ jest jasne, ¿e przeciwcia³a maja krótkie ¿ycie. IgM ¿yj¹ nie d³u¿ej ni¿ dwa miesi¹ce, IgG - od czterech do szeœciu. I mamy komórki pamiêci T na ca³e ¿ycie, które s¹ œciœle swoiste dla typu i jeœli spotkaliœmy siê kiedyœ z tym patogenem, to pamiêtamy o tym do koñca ¿ycia - wyjaœnia³ epidemiolog.

Dlatego Gore³ow zaapelowa³, aby nie martwiæ siê, jeœli przeciwcia³a znikn¹ po szczepieniu. - Organizm nigdy nie zapomni o spotkaniu z tym koronawirusem - powiedzia³.

Football news:

Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago