Poland

Epidemia w Europie: Coraz gorsze wskaźniki w Czechach i Belgii

Szpital w Liege

AFP

Z najnowszych danych europejskiego Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób wynika, ¿e w ci¹gu 14 dni liczba zaka¿eñ na 100 tys. mieszkañców w Polsce wynios³a 316,8 - to wiêcej o 21,9 ni¿ wczoraj. Liczba zgonów w ci¹gu 14 dni na 100 tys. mieszkañców w Polsce wynios³a - 3,6 - po wzroœcie o 0,3.

W UE i EOG jest obecnie piêæ pañstw, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy pacjentów jest wy¿szy ni¿ w Polsce (Czechy, Rumunia, Hiszpania, Wêgry, Belgia).

W ostatnich 14 dniach krajem z najwiêksz¹ liczb¹ zgonów na COVID-19 100 tysiêcy mieszkañców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego s¹ po raz kolejny Czechy. W Czechach w ci¹gu ostatnich 14 dni stwierdzono 10,2 zgonu na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców - o 0,2 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej. W ostatnich kilkunastu dniach ten wskaŸnik dla Czech nieustannie roœnie.

Na drugim miejscu pod wzglêdem liczby zgonów chorych na COVID - w przeliczeniu na liczbê mieszkañców - s¹ Rumunia i Belgia, gdzie wskaŸnik ten wynosi 4,9 (w Rumunii bez zmian, w Belgii wzrost o 0,6). Kolejne miejsce zajmuj¹ Wêgry, gdzie w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców stwierdzono 4,8 zgonu (wzrost o 0,1 przy 220,8 zaka¿eniach na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni). W Hiszpanii wskaŸnik ten wynosi obecnie 3,9 (bez zmian).

Podobnie jak w poprzednich dniach Czechy otwieraj¹ zestawienie krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z najwiêksza liczb¹ zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 w ostatnich dwóch tygodniach, bior¹c pod uwagê liczbê mieszkañców.

22 paŸdziernika w Czechach liczba zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na ka¿de 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³a 1000 - obecnie wynosi 1284,4 zaka¿enia - o 73,6 wiêcej ni¿ dzieñ wczeœniej.

23 paŸdziernika wskaŸnik 1000 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu 14 dni przekroczy³a Belgia - wskaŸnik ten wynosi w tym kraju obecnie 1202,4 o 76,8 wiêcej ni¿ dzieñ wczeœniej.

25 paŸdziernika wskaŸnik 700 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³ Luksemburg - po dobowym wzroœcie o 140,4 wynosi on 709,1.

23 paŸdziernika wskaŸnik 600 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³a Holandia - wskaŸnik ten wynosi w tym kraju obecnie 651,8 (wzrost o 12,4). Wspó³czynnik dotycz¹cy zgonów na COVID-19 w Holandii wynosi 2,6 (wzrost o 0,2) na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu ostatnich dwóch tygodni.

25 paŸdziernika wskaŸnik 600 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³a S³owenia - obecnie wynosi on tam 625,8 (wzrost w ci¹gu doby o 76,1).

Ponad 500 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu ostatnich 14 dni wykryto we Francji (548,6) oraz Liechtensteinie (500,3).

Na przeciwnym biegunie znajduje siê Norwegia z 37,7 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni (bez zmian) i Estonia z 38,1 zaka¿enia na 100 tys. mieszkañców w 14 dni (wzrost o 1). Estonia i Norwegia to jedyne krajem UE i EOG, w których liczba zaka¿eñ na 100 tys. mieszkañców w ci¹gu 14 dni jest ni¿sza od 40.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Liechtensteinie i na Cyprze - 0. W Norwegii i Finlandii wskaŸnik ten wynosi 0,1.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca