Poland

Epidemia może spowodować wzrost zachorowań na depresję

Spo³eczeñstwo

kolejka do SOR-u w jednym ze szpitali

Fotorzepa, Piotr Guzik

Sytuacje kryzysowe mog¹ przyczyniaæ siê do wyraŸnego wzrostu uzale¿nieñ.

„Dla wielu osób pandemia stanowi wydarzenie traumatyczne, z którego skutkami bêd¹ siê zmagaæ w najbli¿szym czasie. W przypadku osób cierpi¹cych obecnie lub w przesz³oœci na zaburzenia lêkowe czy depresyjne mo¿emy siê spodziewaæ wzrostu natê¿enia objawów. Równie¿ liczba osób nara¿onych na zachorowanie mo¿e istotnie wzrosn¹æ" – pisz¹ autorzy raportu „Badanie zdrowia psychicznego podczas pandemii COVID-19 Kukanow Nawrocke SW Research", przeprowadzonego w okresie od 27 kwietnia do 14 lipca w realizowanych co dwa tygodnie pomiarach. Przeprowadzono przez ten czas 6125 wywiadów na reprezentatywnej pod wzglêdem p³ci, wieku i miejsca zamieszkania grupie Polaków.

Po co to wiedzieæ?

Projekt ma charakter spo³eczny, jak twierdz¹ jego twórcy, i ma stanowiæ podstawê do tworzenia programów i narzêdzi pomocowych dla zmagaj¹cych siê z problemami emocjonalnymi. – Naszym celem by³o zauwa¿enie trudnoœci sytuacji, w której siê znajdujemy – mówi „Rzeczpospolitej" psycholog Szymon Kukanow, jeden z autorów badania. – Ludzie powinni wiedzieæ, ¿e to, co czuj¹, jest normaln¹ reakcj¹ psychologiczn¹. Pierwszym punktem pomocy psychologicznej jest normalizacja, czyli powiedzenie: tak, wszyscy mierzymy siê z czymœ nieznanym, poza nasz¹ kontrol¹ i to budzi jedne emocje, wywo³uje kolejne. Inni te¿ siê boj¹, nie jesteœ w tym sam – dodaje.

Czy Polacy przestraszyli siê pandemii? Autorzy podzielili badanych na podstawie ich odpowiedzi na trzy grupy najbardziej charakterystycznych postaw: zaniepokojeni o gospodarkê (36 proc.), gdzie przewa¿aj¹ kobiety do 45. roku ¿ycia. Kolejna grupa: przestraszeni (38 proc.) – przewaga kobiet po 46. roku ¿ycia – to posiadaj¹cy dzieci, zdecydowanie czêœciej œledz¹cy informacje medialne. I trzecia grupa: spokojni (26 proc.), w której dominuj¹ mê¿czyŸni do 35. roku ¿ycia i po 56. roku ¿ycia.

Rzeczpospolita

Oczywiœcie grup¹ najsilniej odczuwaj¹c¹ skutki pandemii s¹ przestraszeni, którzy czuj¹ jej wp³yw na wszystkie obszary ¿ycia i najczêœciej doznaj¹ dyskomfortu we wszystkich sferach: somatycznej, emocjonalnej, behawioralnej i zwi¹zanej z relacjami miêdzy ludŸmi.

Zaniepokojeni o gospodarkê tak¿e odczuwaj¹ niepokój (nieco s³abszy) w sferze somatycznej (np. trudnoœci ze spaniem), emocjonalnej czy behawioralnej, ale nie wskazuj¹ na zaburzenia w relacjach z innymi.

Jakie emocje odczuwali respondenci? Najczêœciej bycie zmartwionym (27 proc.), nieustaj¹ce poczucie zmartwienia (26 proc.), przyt³oczenie negatywnymi myœlami (26 proc.) oraz bezsilnoœæ (26 proc.). Jedna czwarta badanych czu³a przygnêbienie, a 24 proc. deklarowa³o, ¿e „martwi siê, czy nie stanie siê im coœ z³ego". Taki sam odsetek wskazywa³ na poczucie spiêcia i smutku. Niepokój i roztrzêsienie deklarowa³o 23 proc. badanych. Nieobce respondentom by³o tak¿e uczucie z³oœci. 23 proc. przyznawa³o, ¿e ³atwo ich wyprowadziæ z równowagi, a blisko co pi¹ta osoba przyznawa³a, ¿e zdarzaj¹ jej siê wybuchy z³oœci

P³akaæ siê chce

Smutek wp³ywa³ te¿ na zachowania. 18 proc. respondentów wskazywa³o, ¿e ma problemy z odpoczywaniem i koncentracj¹. 16 proc. badanych przyznawa³o siê do chêci p³aczu, a 13 proc. mia³o trudnoœci z wykonywaniem codziennych obowi¹zków.

Wszystko to wp³ywa³o te¿ na samopoczucie fizyczne. Z brakiem energii, zmêczeniem i wyczerpaniem zmaga³o siê 26 proc. respondentów. Problemy ze snem sygnalizowa³ taki sam odsetek badanych. Blisko 19 proc. wspomina³o o problemach zwi¹zanych z ³aknieniem, czyli na podwy¿szony lub obni¿ony apetyt.

Co ciekawe, na wszystkie te problemy badani reagowali przewa¿nie w sposób rozs¹dny: rozmawiali z bliskimi, uprawiali sport, zdrowo siê od¿ywiali, czy siêgali po metody relaksacyjne. Niektórzy (10 proc.) przyznawali siê jednak do zwiêkszonego spo¿ywania alkoholu, a nawet (2 proc.) za¿ywania narkotyków.

Badanie opracowali i przeprowadzili: Szymon Kukanow, psycholog, partner zarz¹dzaj¹cy PHD, wyk³adowca Uczelni £azarskiego, i Dominika Nawrocka, socjolog, kierownik badañ w PHD. Badanie przeprowadzono na panelu SW Research Agencja Badañ Rynku i Opinii. Analiz dokonali autorzy badania ze wsparciem analitycznym Piotra Ziewca.

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better