Poland

Epidemia: Model z USA wskazuje na lepsze prognozy dla Polski

Mê¿czyzna w masce wk³ada zakupy do samochodu

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Zaktualizowany 29paŸdziernika model rozwoju epidemii koronawirusa opracowany przez Instytut Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (IMHE) przy uniwersytecie waszyngtoñskim wskazuje, ¿e w Polsce do lutego 2021 roku na COVID-19 umrze 32 606 osób - wed³ug poprzedniej prognozy liczba ofiar COVID-19 w Polsce mia³a byæ wy¿sza, i wynosi³a 38 922 osób. Dotychczas w Polsce zmar³o 5149 chorych na COVID.

Z obecnej prognozy wynika, ¿e przy z³agodzeniu obostrzeñ w Polsce do lutego 2021 roku na COVID mog³oby umrzeæ ok. 61,3 tys. osób - znacznie mniej ni¿ w prognozie przed tygodnia, która wskazywa³a, ¿e w takim scenariuszu umrzeæ mog³oby nawet 116 tysiêcy osób. W przypadku powszechnego stosowania masek liczba zgonów do 1 lutego wynios³aby ok. 25 tysiêcy.

Prognoza dotycz¹ca stanu obecnego wskazuje, ¿e szczyt jeœli chodzi o dobow¹ liczbê zgonów (ok. 390) Polska osi¹gnie 21 grudnia. Przy ³agodzeniu obostrzeñ liczba zgonów dosz³aby do 1145 na dobê 28 stycznia - wskazuje model.

Jeœli chodzi o dobow¹ liczbê zaka¿eñ (zarówno tych wykrywanych testami, jak i tych niewykrytych), to - wed³ug modelu IMHE - obecnie notujemy ich w Polsce ok. 34,7 tysi¹ca (wed³ug oficjalnych danych najwy¿szy, dobowy przyrost liczby zaka¿eñ wyniós³ w Polsce 20 156 - i zanotowano go 30 paŸdziernika). W przypadku ³agodzenia obostrzeñ liczba ta dosz³aby do ponad 186 tysiêcy 11 stycznia. W obecnej prognozie szczyt jeœli chodzi o liczbê zaka¿eñ na dobê osi¹gniemy 3 grudnia - bêdzie ich wówczas ok. 63 tysiêcy.

W porównaniu do ubieg³ego tygodnia wszystkie wskaŸniki s¹ korzystniejsze dla Polski. Przed tygodniem model wskazywa³, ¿e szczyt jeœli chodzi o dobow¹ liczbê zgonów (ok. 496) Polska osi¹gnie 4 grudnia, a przy ³agodzeniu obostrzeñ liczba zgonów mia³a dojœæ do 1975 na dobê 4 stycznia.

Jeœli chodzi o dobow¹ liczbê zaka¿eñ (zarówno tych wykrywanych testami, jak i tych niewykrytych), to - wed³ug modelu sprzed tygodnia - notowaliœmy ich w Polsce ok. 44,5 tysi¹ca. W przypadku ³agodzenia obostrzeñ liczba ta mia³aby dojœæ do niemal 320 tysiêcy 17 grudnia. Szczyt, jeœli chodzi o liczbê zaka¿eñ, mieliœmy osi¹gn¹æ w po³owie listopada - mia³o byæ ich wówczas ok. 80 tysiêcy.

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record