Poland

Emilewicz o nartach synów: Spędzałam z nimi mało czasu

Fotorzepa, Jerzy Dudek

- To nie jest ¿adne usprawiedliwienie, ale pomyœla³am, ¿e skoro przez te ostatnie piêæ lat spêdza³am tak bardzo ma³o czasu z dzieæmi, a wszystko jest zgodne z przepisami, to mogê jechaæ. Niestety, nie zada³am sobie pytania, czy to wypada - powiedzia³a w rozmowie z Interi¹ by³a minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, odnosz¹c siê do wyjazdu swoich synów na narty w czasie pandemii. - Ich trening by³ zgodny prawem, a ja sama nie jeŸdzi³am na nartach. Nie zmienia to faktu, ¿e to by³o niestosowne - przyzna³a.

W rozmowie Interi¹ Jadwiga Emilewicz przeprosi³a za swoje zachowanie. - Nie powinnam by³a jechaæ (z dzieæmi red.). Z pokor¹ przyjmujê krytykê internautów, mediów, klubowych kolegów i opozycji. To, co siê wydarzy³o, nie powinno mieæ miejsca - powiedzia³a. - Dzisiaj bym z nimi nie wyjecha³a. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e reakcja ludzi, którzy byli zamkniêci w domach, by³a w pe³ni uzasadniona. To, ¿e mój wyjazd z dzieæmi, ich trening, by³ zgodny z przepisami prawa, a ja sama, co chyba umknê³o uwadze mediów, nie jeŸdzi³am na nartach, nie zmienia faktu, ¿e to wszystko by³o, najdelikatniej mówi¹c, niestosowne - doda³a. - Niestety, mama wygra³a we mnie z pos³ank¹. Wiem, ¿e to nie jest ¿adne usprawiedliwienie, ale pomyœla³am, ¿e skoro przez te ostatnie piêæ lat spêdza³am tak bardzo ma³o czasu z dzieæmi, a wszystko jest zgodne z przepisami, to mogê jechaæ. Niestety, nie zada³am sobie pytania, czy to wypada. Powinniœmy byli zostaæ w domu, bo taki jest koszt obowi¹zków, których siê podjê³am - zaznaczy³a by³a minister rozwoju.

Jednoczeœnie Emilewicz podkreœli³a równie¿, ¿e „jej synowie naprawdê trenuj¹ narciarstwo”. - Ka¿dy od szóstego roku ¿ycia jeŸdzi w klubie, co roku uczestnicz¹ w zawodach. Œrodkowy dwa lata temu zdoby³ w swojej kategorii wiekowej pierwsze miejsce w Narciarskim Pucharze Mazowsza. Ja na nartach nie jeŸdzi³am - zauwa¿y³a.

Zapytana o licencje synów polityk stwierdzi³a, ¿e „z t¹ spraw¹ jest du¿o nieporozumieñ”. - Mówi¹c w skrócie: ch³opcy nie musieli ich mieæ. Przepisy epidemiologiczne z grudnia 2020 mówi¹, ¿e posiadanie licencji nie jest warunkiem udzia³u w zgrupowaniu - powiedzia³a. - Wed³ug szefa Warszawskiego Okrêgowego Zwi¹zku Narciarskiego, pana mecenasa Ludwika ¯ukowskiego, który przygotowywa³ interpretacjê rozporz¹dzenia, jeœli klub posiada licencjê PZN, to uczestnik nie musi jej mieæ. Wystarczy, ¿e jest cz³onkiem klubu. A moi synowie s¹ cz³onkami klubu od lat - doda³a. - W³aœnie dlatego nikt nie wymaga³ od nich licencji. Podkreœlam: nie powinno nas tam byæ, bo pos³om i ich rodzinom wolno mniej, ale problem nie dotyczy prawa tylko dobrego obyczaju - podkreœli³a. 

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7