Poland

Elon Musk znów ma kłopoty przez własne tweety

Elon Musk

Bloomberg

Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d (SEC), czyli amerykañski regulator rynku kapita³owego, wed³ug niepotwierdzonych doniesieñ, przygl¹da siê tweedom Elona Muska dotycz¹cym kryptowaluty dogecoin. „Mam nadziejê, ¿e to robi¹! To by³oby wspania³e!" – zatweetowa³ Musk.

Elon Musk, w³aœciciel Tesli, w ostatnich tygodniach wielokrotnie zamieszcza³ wpisy poœwiêcone dogecoinowi. Zazwyczaj by³y to memy sugeruj¹ce, ¿e ta kryptowaluta bêdzie mocno ros³a. Po jednym z takich tweetów, jej kurs skoczy³ a¿ o 25 proc. wobec dolara. Pisa³ te¿ m.in., ¿e chcia³by kupiæ dogecoiny swojemu dziewiêciomiesiêcznemu synowi o imieniu X A A-Xii. W innym tweecie napisa³ jednak, ¿e „jeœli duzi posiadacze dogecoinów sprzedaliby wiêkszoœæ swoich tokenów, to mieliby moje pe³ne wsparcie".

O ile na pocz¹tku roku za 1 dogecoina p³aci³o siê 0,002 dolary, to w pi¹tek po po³udniu kurs siêga³ 0,05 dolarów. 8 lutego dochodzi³ nawet do 8 centów. Kapitalizacja wszystkich dogecoinów to 6,56 mld dolarów i pod jej wzglêdem dogecoin znajduje siê na 14 miejscu wœród kryptowalut. Jest on równie¿ wirtualn¹ walut¹, która powsta³a jako internetowy ¿art.

W przesz³oœci Musk mia³ problemy z SEC. Komisja zarzuca³a mu w 2018 r., ¿e podawa³ na Twitterze nieprawdziwe informacje dotycz¹ce zdobycia du¿ego finansowania dla Tesli. W ramach ugody z SEC, Musk musia³ m.in. zap³aciæ 20 mln USD grzywny i konsultowaæ swoje tweety z zarz¹dem Tesli.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League