Poland

Eliminacje EuroBasketu. Niewykorzystana szansa Polaków

Koszykówka

fot. mat.pras./ Wojciech Figurski/ 400mm.pl

Polska przegra³a z Izraelem 72:78 w eliminacjach do mistrzostw Europy. Zawodnicy Mike'a Taylora mylili siê w najwa¿niejszych momentach.

Ostatnie minuty spotkania by³y takie jak ca³y mecz: po dobrej, albo i œwietnej akcji przychodzi³ b³¹d, który niweczy³ wysi³ki i rywale znów budowali bezpieczn¹ przewagê. Kiedy Mateusz Ponitka na 1:33 min. przed koñcem meczu przechwyci³ podanie Gala Mekela, zapakowa³ pi³kê do kosza i zmniejszy³ prowadzenie rywali do dwóch punktów (73:71) wydawa³o siê, ¿e Polacy wreszcie dopadn¹ zespó³ Izraela i wyrw¹ zwyciêstwo. Zw³aszcza, ¿e w nastêpnej akcji Izraelczycy spud³owali rzut i potem musieli faulowaæ Ponitkê. Skrzyd³owy reprezentacji Polski stan¹³ na linii rzutów wolnych i wykorzysta³ tylko jedn¹ próbê. Za chwilê Guy Pnini rzuci³ za trzy punkty sprzed jego nosa, a czas wziêty przez Mike'a Taylora nic nie da³, bo nie trafi³ Micha³ Soko³owski.

Ten mecz mo¿na by³o wygraæ, bo rywale te¿ czêsto siê mylili. W pierwszej po³owie czêsto rzucali za trzy punkty, chocia¿ pud³owali raz za razem. W trzeciej kwarcie problemy z faulami mieli obaj œrodkowi dru¿yny Izraela Jake Cohen oraz Idan Zalmanson, a Polacy wymuszali kolejne przewinienia. Co z tego, skoro pud³owali z rzutów wolnych. W pierwszej po³owie myli³ siê Ponitka, po przerwie nie trafia³ Micha³ Michalak. Za chwilê b³¹d kroków pope³ni³ Adam Hrycaniuk. Trener Oded Kattash obni¿y³ sk³ad, rywale przetrwali trudny moment. Przewaga uros³a nawet do 12 punktów, a kiedy Polacy zerwali siê do pogoni, to Izraelczycy w czwartej kwarcie trafiali w najwa¿niejszych momentach. Wtedy, kiedy trzeba by³o, sprawy w swoje rêce brali najbardziej doœwiadczeni: Pnini i Gal Mekel.

W reprezentacji Polski ostatni rzut (za trzy punkty) oddawa³ Ponitka, ale naciskany przez dwóch obroñców, pomyli³ siê. Kibice mog¹ ¿a³owaæ, ¿e nie by³o w sk³adzie Adama Waczyñskiego, który jest œwietnym strzelcem z dystansu i w dodatku rozgrywa kapitalny sezon w dru¿ynie Unicaja Malaga. Niedawno trafia³ dla swojej dru¿yny wa¿ne rzuty w koñcówce ligowego meczu. Waczyñski powo³añ nie dostaje przez konflikt z prezesem PZKosz Rados³awem Piesiewiczem.

Na szczêœcie system kwalifikacji do EuroBasketu wygl¹da tak, ¿e nawet mimo tej pora¿ki Polacy s¹ niemal pewni awansu. Do turnieju awansuj¹ trzy z czterech dru¿yn, walcz¹cych w grupie, a Rumunia nie odnios³a jeszcze zwyciêstwa.

Izrael: Jake Cohen 14, Gal Mekel 12, Guy Pnini 10, Yiftah Ziv 9, Tomer Ginat 8, Idan Zalmanson 6, Yam Madar 6, Nimrod Levi 5, Tamir Blatt 3, Golan Gutt 3, Rafael Menco 2, Ben Carter 0.
Polska: Mateusz Ponitka 23, Micha³ Soko³owski 15, Damian Kulig 11, Micha³ Michalak 9, £ukasz Koszarek 5, Aaron Cel 5, Kamil £¹czyñski 2, Dominik Olejniczak 2, Adam Hrycaniuk 0, £ukasz Kolenda 0, Jaros³aw Zyskowski 0, Karol Gruszecki 0.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option