Poland

Eksport do USA dał Kanadzie ma nadwyżkę w handlu

Bloomberg

Kanadyjski eksport do USA, najwiêkszego partnera handlowego wzrós³ gwa³townie w styczniu prowadz¹c do zaskakuj¹cej nadwy¿ki w bilansie handlowym — poda³ urz¹d statystyczny w Ottawie

Nadwy¿ka w obrotach z reszt¹ œwiata wynios³a 1,41 mld dolarów kanad. (1,11 mld USD), by³a najwiêksza od lipca 2014. Analitycy ankietowani przez Reutera przewidywali deficyt 1,4 mld CAD.

- Na tym morzu z³ych wiadomoœci pojawi³a siê rajska wyspa. Wszystko wzros³o. W du¿ym stopniu to zas³uga naszego najwiêkszego partnera handlowego — stwierdzi³ Peter Hall, g³ówny ekonomista w Export Development Canada i zauwa¿y³, ¿e popyt w Stanach bêdzie nadal du¿y, bo gospodarka krzepnie wraz z upowszechnianiem szczepieñ, które nasilaj¹ jej odrodzenie.

Kanadyjski eksport wzrós³ w styczniu o 8,1 proc. dziêki du¿ej sprzeda¿y Stanom u¿ywanych samolotów. Nawet bez tej nietypowej transakcji ³¹czny eksport zwiêkszy³ siê wraz z du¿¹ sprzeda¿¹ sztabek z³ota, ropy naftowej i drewna budowlanego. Wykluczaj¹c zawirowania z 2020 r. by³ to najwiêkszy wzrost eksportu od 1995 r. Eksport us³ug poprawi³ siê nieznacznie dziêki sektorowi transportu, nadal jednak jest o 16,3 proc. mniejszy ni¿ w lutym 2020. Import wzrós³ o 0,9 proc., g³ównie z powodu sprowadzania surowców energetycznych. Deficyt bilansu handlowego w grudniu wyniós³ ostatecznie 1,98 mld CAD,

- Powrót nadwy¿ki w styczniu jest zgodny z oczekiwaniami, ¿e pozycja handlowa Kanady ulegnie poprawie w ci¹gu 2201 r. wraz z powrotem globalnego popytu i lepszymi cenami energii — stwierdzi³ Ryan Brecht, starszy ekonomista w Action Economics.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals