Poland

Egzamin na aplikacje: Oblałeś? Nie zapomnij się odwołać

Aplikacje/egzaminy

Fot. Agata ukaszewicz

Blisko poowa zdajcych na aplikacje adwokack i radcowsk nie przesza testu. Ale jest jeszcze dla nich ratunek.

26 wrzenia odby si egzamin wstpny na aplikacje adwokack i radcowsk. Wedug wynikw (jeszcze niepenych) zdawalno wskali caego kraju wyniosa 50 proc. Tym, ktrym si nie udao, wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy sporzdzi odwoanie, dziki ktremu moe im si uda uzyska status aplikanta.

Podstaw jest uchwaa

Jan Kowalski przystpi do egzaminu wstpnego na aplikacj adwokack. Egzamin ten skada si z zestawu 150 pyta testowych.

Za kad poprawn odpowied kandydat otrzymywa jeden punkt. Warunkiem sine qua non otrzymania pozytywnego wyniku zegzaminu byo uzyskanie 100 punktw. Kandydat z przedmiotowego testu otrzyma 99 punktw. Oznaczao to negatywn ocen co zostao stwierdzone uchwa komisji egzaminacyjnej.

Po gruntownym przeanalizowaniu wasnej pracy oraz wykazu prawidowych odpowiedzi pan Jan powzi wtpliwoci co do poprawnoci jednego z pyta testowych.

Majc to na uwadze, postanowi skorzysta z przysugujcego mu prawa okrelonego wart. 75j ust. 3 i 4 ustawy z 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 615 ze zm.) i odwoa si od uchway komisji egzaminacyjnej.

Poniej projekt takiego odwoania:

Warszawa, 30 wrzenia 2020 r.

Komisji Egzaminacyjnej nr X" do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwoci z siedzib w Warszawie

Od uchway komisji egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy ministrze sprawiedliwoci z siedzib w Warszawie

Ja, niej podpisany, Jan Kowalski, na podstawie art. 75j ust. 4 ustawy z 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 615 ze zm., dalej jako PrAdw) w zw. zart.138 2 k.p.a. wnosz o uchylenie w caoci uchway nr 123456/2/2020 z x.09.2020 r. Komisji Egzaminacyjnej nr X" ds. aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwoci z siedzib w Warszawie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ww. Komisj, z jednoczesnym wskazaniem, e pytanie nr 84 tegorocznego egzaminu wstpnego na aplikacj adwokack nie zawiera adnej poprawnej odpowiedzi, a co za tym idzie, uwzgldnienie przy ponownym sprawdzeniu mojego testu udzielonej przeze mnie odpowiedzi w przedmiotowym pytaniu jako odpowiedzi poprawnej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 75i ust. 1 PrAdw egzamin wstpny polega na rozwizaniu testu skadajcego si z zestawu 150 pyta zawierajcych po trzy propozycje odpowiedzi, z ktrych tylko jedna jest prawidowa. W przypadku pytania nr 84 warunek ten nie zosta speniony, gdy adna z przedstawionych odpowiedzi nie jest prawidowa. Wykaz prawidowych odpowiedzi do zestawu pyta testowych na egzamin wstpny na aplikacj adwokack i radcowsk w 2015 r., opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoci, wskazuje odpowied C jako odpowied poprawn. W tyme wykazie jako podstawa prawna prawidowoci odpowiedzi wskazany zosta art. 49 k.r.o. Ustawodawca w art. 49 k.r.o. wymienia kategorie przedmiotw, ktre bezwzgldnie nie mog by objte wsplnoci majtkow maonkw w wyniku zawartej przez nich umowy. Nie ulega wtpliwoci, e odpowiedzi A i B na przedmiotowe pytanie 84 s bdne, gdy okrelaj kategorie przedmiotw expressis verbis wskazanych odpowiednio w art. 49 1 pkt 1 i 5 k.r.o.

W adnym wypadku nie mona na pytanie 84, tj.: Zgodnie z Kodeksem rodzinnym iopiekuczym, umowa majtkowa maeska moe rozszerzy wsplno majtkow na:", wskazywa odpowiedzi C jako odpowiedzi poprawnej, tj.: prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa wasnoci przemysowej oraz inne prawa twrcy". Wnioskowanie a contrario, e skoro ustawodawca nie wskaza expressis verbis w art. 49 k.r.o. tej kategorii przedmiotw, to rozszerzenie takie jest dopuszczalne, jest rozumowaniem bdnym.

Przedmiotowa odpowied C ma charakter zoony. Oznacza to, e aby uzna j za prawidow, na kad kategori praw w niej wymienion powinno by moliwe umowne rozszerzenie maeskiej wsplnoci majtkowej. Wziwszy to pod uwag, odpowied ta nie jest prawidowa, gdy wyklucza art. 49 1 pkt 3 k.r.o.: prawa niezbywalne, ktre mog przysugiwa tylko jednej osobie". Jedn z wymienionych kategorii w odpowiedzi C s prawa autorskie. Kodeks rodzinny i opiekuczy nie zajmuje si regulacj dotyczc praw autorskich. Kwestia ta regulowana jest w ustawie z4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm., dalej jako: PrAut).

Tre PrAut ma konstrukcj dualistyczn. Ustawodawca wprowadza odrbny status prawny dla dwch grup praw autorskich: art. 16 PrAut osobiste prawa autorskie, art. 1722 PrAut majtkowe prawa autorskie. Zgodzi si naley z tez J. Barty i R. Markiewicza (J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dbrowska, Z. wikalski, R. Markiewicz, E. Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, d 2001, s. 194), e osobiste prawa autorskie: mog mie dla twrcy take znaczenie ekonomiczne, cho pozostajce niejako na dalszym planie". W przypadku osobistych praw autorskich ustawodawca w art. 16 PrAut expressis verbis stanowi o ich niezbywalnoci.

Majc na uwadze przytoczon regulacj prawn, naley rozway niedopuszczalno rozszerzenia maeskiej wsplnoci majtkowej na prawa autorskie w kontekcie art. 49 1 pkt 3 k.r.o.

Prawa niezbywalne nie stanowi jednolitej kategorii. Doktryna definiuje je jako prawa, ktre nie mog by przeniesione na inn osob w drodze czynnoci prawnej, tak m.in. M. Olczyk (M. Olczyk [w:] Komentarz do ustawy z 17.6.2004 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuczy oraz niektrych innych ustaw, LEX/el. 2005, komentarz do art. 49 k.r.o.). Przez prawa niezbywalne, ktre mog przysugiwa tylko jednej osobie, okrelone w art. 49 1 pkt 3 k.r.o., naley uzna te, ktre s cile powizane z osob uprawnionego. Odnonie do osobistych praw autorskich susznie zauwaaj J. Barta i R. Markiewicz (J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 195), e: Autorskie prawa osobiste s tak cile zwizane z osob twrcy, e nie mona si ich zrzec ani zby".

Doktryna, wymieniajc przykady niezbywalnych praw, ktre mog przysugiwa jednej osobie, wskazuje uytkowanie, suebnoci osobiste, prawo doywocia tak m.in. M. Olczyk (M. Olczyk, op. cit.). Niezbywalno kadego z tych praw jest expressis verbis wskazana przez ustawodawc odpowiednio art. 254, 300, 912 k.c. Ustawowy zakaz zbywalnoci dotyczy rwnie osobistych praw autorskich (art. 16 PrAut).

Konstrukcja odpowiedzi C pytania nr 84 w aden sposb nie pozwala rozstrzygn, jaki rodzaj praw autorskich mia na myli autor pytania. Uyty przez autora zwrot prawa autorskie" naley zatem definiowa ustawowo. Ustawodawca w rozdziale 3 PrAut stanowi, e na tre prawa autorskiego skadaj si osobiste prawa autorskie oraz majtkowe prawa autorskie. Majc na uwadze powysze, wykazane zostao, e przedmiotowa odpowied C zawiera kategorie praw, tj. osobiste prawa autorskie, na ktre ustawodawca w art. 49 1 pkt 3 k.r.o. wprowadza bezwzgldny zakaz objcia ich umown majtkow wsplnoci maesk, a co za tym idzie odpowied C nie jest odpowiedzi prawidow.

Autorzy pyta przy ich redagowaniu powinni zachowa szczegln dbao, by odpowied nie moga budzi adnej wtpliwoci prawnej. Pouczenie kandydata na aplikacj adwokack, wchodzce w skad zestawu egzaminacyjnego, wskazywao, e: prawidowa jest odpowied, ktra w poczeniu z treci pytania tworzy w wietle obowizujcego prawa zdanie prawdziwe". W przypadku pytania 84 warunek ten nie zosta speniony.

Podzieli naley pogld Naczelnego Sdu Administracyjnego, wyraony w uzasadnieniu wyroku z 6.03.2008 r. (II GSK 414/07, Legalis), e: Kandydat nie moe ponosi dotkliwych konsekwencji niepoprawnego sformuowania pytania (...) kandydat moe wybra tylko jedn odpowied. Za kad prawidow odpowied kandydat uzyskuje 1 punkt. Z tego unormowania wynika bezwzgldny obowizek zachowania szczeglnej dbaoci przy redagowaniu kadego zestawu pyta (...). Nie mona te odmwi przyznania punktu za udzielon odpowied, w ktrej przekonujco wykazano, e pozytywnej odpowiedzi nie zawiera adne z trzech pyta zestawu".

Majc na uwadze te okolicznoci, wnosz jak w petitum.

1) kserokopia uchway nr 123456/2/2020 z x.9.202020 r. Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwoci z siedzib w Warszawie;

2) kserokopia (arkusz odpowiedzi).

Football news:

Van Dijk successfully operated after a knee ligament injury sustained in the game against Everton
Eriksen on why he doesn't play enough for Inter: Ask Conte
Alisson on van Dijk's injury: It was an optional action by Pickford, 100%
For public Masturbation, midfielder anjera El-Melali was sentenced to 18 months in prison on probation
We continue to collect the best team in history. Now the right-wing defenders of the
Ryan Giggs: It may be 15-20 years before the Manchester United title
Galaxy fired head coach Skelotto