Poland

Efektywność w pracy w biurze i w domu spada. Powody?

Efektywnoœæ w pracy zale¿y m.in. od naszej diety.

Efektywnoœæ w pracy? Dieta uboga w warzywa i owoce jej nie sprzyja. Zdjêcie autorstwa Trang Doan z Pexels

Jak pokaza³y wyniki badania firmy Dailyfruits g³ównymi wrogami efektywnoœci zawodowej Polaków s¹ z³e nawyki ¿ywieniowe. Inny problem to smartfony.

Co wp³ywa na nasz¹ efektywnoœæ w pracy? Na pewno z³e nawyki ¿ywieniowe, czyli: dieta uboga w warzywa i owoce, omijanie œniadañ, odwodnienie oraz nadu¿ywanie s³odyczy. Co drugi polski pracownik przyznaje, ¿e nie zjada codziennie owoców, a 40 proc. – warzyw. Spoœród 1055 respondentów 62 proc. uwa¿a, ¿e zdrowo siê od¿ywia, a w rzeczywistoœci ich dieta jest uboga pod k¹tem od¿ywczym. Efekt? Jesteœmy mniej efektywni w pracy.

Efektywnoœæ w pracy a œniadanie

A¿ 46 proc. zapytanych przez Dailyfruits pracuj¹cych Polaków zaczyna nieefektywnie dzieñ, gdy¿ je œniadanie zbyt póŸno. Czêœæ z respondentów w ogóle nie je œniadañ. A – jak podkreœla Magdalena Kartasiñska, kierownik dzia³u dietetycznego Dailyfruits – brak systematycznoœci w przyjmowaniu i wydatkowaniu energii blokuje osi¹gniêcie takiej produktywnoœci jak w sytuacji, gdy komórki s¹ prawid³owo od¿ywione.

Efektywnoœæ w pracy – telefon to wróg

Na tym nie koniec. Okazuje siê, ¿e nasza efektywnoœæ w pracy mo¿e spadaæ te¿ przez smartfony. Z raportu Screen Education wynika, ¿e pracownicy spêdzaj¹ nawet 2,5 godziny dziennie u¿ywaj¹c smartfonów w trakcie pracy do celów niezwi¹zanych z ich obowi¹zkami zawodowymi. Co wiêcej, ju¿ co czwarty pracownik produkcyjny i co dziesi¹ty biurowy przyznaje, ¿e w miejscu pracy dosz³o do wypadku w wyniku rozproszenia uwagi przez smartfony.

– Na home office czas, podczas którego nie skupiamy siê na obowi¹zkach jeszcze siê wyd³u¿a. Ponad po³owa osób pracuj¹cych zdalnie stwierdzi³a, ¿e czêœciej ni¿ zwykle kontaktuje siê ze swoim otoczeniem i cz³onkami rodziny za poœrednictwem telefonu, pisz¹c wiadomoœci i korzystaj¹c z poczty elektronicznej czy mediów spo³ecznoœciowych – zauwa¿a Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals