Poland

E-cmentarz, zdjęcia grobu, rodzinne historie

cmentarz

AdobeStock

Wszystkich Œwiêtych bez wizyty na cmentarzu to w tym roku – z wyboru, ostro¿noœci lub z koniecznoœci – listopadowa rzeczywistoœæ wielu z nas. S¹ jednak sposoby alternatywnego pielêgnowania pamiêci o zmar³ych. Bywa, ¿e przynosz¹ nieoczekiwane korzyœci ¿yj¹cym.

Wizyty na cmentarzu 1 listopada nic nie zast¹pi. Jestem tego pewna. To jest doœwiadczenie o tajemniczej mocy, rytua³, wa¿ne wydarzenie – mówi „Plusowi Minusowi" Katarzyna Mossakowska, 50-letnia Polka od 15 lat mieszkaj¹ca w angielskim Leicester. – Odleg³oœæ od Polski sprawi³a jednak, ¿e musia³am znaleŸæ coœ, co da namiastkê wizyty na grobach bliskich – dodaje.

Z pielêgnowaniem na odleg³oœæ bardziej ni¿ jednostkowa pamiêæ o zmar³ych kojarzy siê zwykle pamiêæ spo³eczna. To popularne w naukach spo³ecznych pojêcie oznacza – jak t³umaczy prof. Marian Golka w ksi¹¿ce „Pamiêæ spo³eczna i jej implanty" – wzglêdnie ujednolicon¹ i przyjmowan¹ wiedzê, która odnosi siê do przesz³oœci, próbuje j¹ utrwalaæ. W ten sposób tworzy syntetyczny obraz skomplikowanych zdarzeñ i postaci z dawnych lat.

Pamiêæ ta w socjologii jest porównywana do rozmowy z przesz³oœci¹. Popularny jest pogl¹d, ¿e ka¿da zbiorowoœæ – rodzina, miasto, naród – musi tê...

Football news:

Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about
Tuchel Pro Champions League: Match with Leipzig - the final of our group