Poland

Dziś ostatni dzień na wniosek o zwolnienie z ZUS

Dziœ jest ostatni dzieñ na z³o¿enie wniosku o zwolnienie ze sk³adek ZUS w ramach tak zwanej tarczy dla turystyki.

Przedsiêbiorcy mog¹ ubiegaæ siê zwolnienie ze sk³adek za lipiec, sierpieñ i wrzesieñ. Warunkiem przyznania takiego wsparcia jest udokumentowany spadek przychodów o co najmniej 75 procent w porównaniu z tymi samymi miesi¹cami ubieg³ego roku.

Tarcza zak³ada te¿ mo¿liwoœæ ubiegania siê o œwiadczenia postojowe.

ZUS wskazuje, ¿e po te dodatkowe œwiadczenia zg³aszaj¹ siê przedsiêbiorcy, którzy nie prowadzili dzia³alnoœci w zesz³ym roku. Tymczasem nie s¹ oni objêci t¹ pomoca, nie mog¹ na przyk³ad wykazaæ spadku przychodów rok do roku. ZUS przypomina te¿, ¿e jednym z warunków otrzymania œwiadczenia postojowego jest prowadzenie jako przewa¿aj¹cej dzia³alnoœci gospodarczej oznaczonej kodem PKD 79.11A lub 79.90A. Chodzi o pilotów wycieczek, przewodników turystycznych i agentów turystycznych.

Dlatego podkreœla, ¿e nie bêdzie akceptowa³ wniosków od firm, które zmieniaj¹ kod PKD na taki, który obejmuje tarcza, dopiero przed z³o¿eniem wniosku. A rzecznik ZUS Pawe³ ¯ebrowski wskazuje, ¿e osoby staraj¹ce siê o pomoc, zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia oœwiadczeñ pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej. Dotyczy to tak¿e danych o rodzaju przewa¿aj¹cej dzia³alnoœci okreœlonej wskazanym kodem PKD.

ZOBACZ TE¯: Zwolnienie z ZUS dla organizatorów turystyki z poparciem komisji sejmowej

Football news:

Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about
Tuchel Pro Champions League: Match with Leipzig - the final of our group