Poland

Dziennik z Chin: Szczepionka Pfizera skuteczna w 19 proc.?

AFP

Chiñski dziennik "Global Times", powi¹zany z kontrolowanym przez Komunistyczn¹ Partiê Chin dziennikiem "People's Daily", cytuje prof. Petera Doshiego z University of Maryland School of Pharmacy i stawia pytanie czy szczepionka na COVID-19 koncernu Pfizer i niemieckiej firmy BioNTech jest skuteczna w 95 czy tylko w 19 procentach.

Doshi 4 stycznia umieœci³ na blogu artyku³ kwestionuj¹cy oficjalne dane na temat szczepionki Pfizer/BioNTech. Producenci szczepionki podali, ¿e testy kliniczne wykaza³y, i¿ szczepionka - która zosta³a ju¿ zatwierdzona do u¿ycia m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i UE - jest skuteczna w 95 procentach.

Pfizer poda³, ¿e wœród uczestników trzeciej fazy testów klinicznych, którzy otrzymali szczepionkê, wykryto 170 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzonych testami PCR.

Dohi zwróci³ jednak uwagê, ¿e Pfizer poda³ jednoczeœnie, i¿ u 3 410 osób wykryto podejrzenie zaka¿enia koronawirusem.

Jak wyliczy³, gdyby uwzglêdniæ równie¿ te przypadki, skutecznoœæ szczepionki zmniejszy³aby siê do 19 procent. Jak argumentowa³ nawet gdyby odrzuciæ te przypadki, w których symptomy zaka¿enia pojawi³y siê do siedmiu dni po szczepieniu, skutecznoœæ szczepionki wynosi³aby 29 procent.

"Global Times" pisze, ¿e chiñscy eksperci ds. szczepionek uwa¿aj¹, i¿ Pfizer powinien udostêpniæ wiêcej danych na temat testów klinicznych. Przyznaj¹ jednoczeœnie, ¿e metodologia stosowana przez Doshiego mo¿e byæ b³êdna.

Zhuang Shilihe, ekspert ds. szczepieñ z Guangzhou zwraca uwagê, ¿e czu³oœæ testów PCR wynosi 98,6 proc. - tymczasem, gdyby braæ pod uwagê wyliczenia Doshiego, czu³oœæ ta wynosi³aby zaledwie 5 proc. - co stawia pod znakiem zapytania jego wyliczenia.

Dziennik z Chin pisze o sprawie po tym, jak trzecia faza testów klinicznych chiñskiej szczepionki CoronaVac opracowanej przez koncern Sinovac wykaza³a, i¿ jest ona skuteczna w 50,3 proc. - to znacznie ni¿sza skutecznoœæ ni¿ ta, któr¹ podawano wczeœniej na podstawie cz¹stkowych danych z testów.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar