Poland

Dzień Kobiet bez kompromisu. Protesty w ponad 70 miejscach

8 marca w ponad 70 miejscowoœciach odbêd¹ siê protesty Strajku Kobiet. Najwiêksza manifestacja ma mieæ miejsce w Krakowie.

„Nie chcemy goŸdzików i rajstop. Niech ten dzieñ bêdzie dniem gniewu i walki. Dniem zmieniania œwiata" – napisali organizatorzy XXII warszawskiej manify, która odby³a siê w niedzielê.

Na 8 marca Strajk Kobiet zapowiedzia³ du¿¹ manifestacjê w Krakowie oraz demonstracje w wielu miejscach kraju, podczas których bêd¹ zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy liberalizuj¹cej prawo aborcyjne. Celem OSK jest zebranie 1000 podpisów, aby zarejestrowaæ komitet inicjatywy ustawodawczej w Sejmie. Strajk potrzebuje kolejnych 99 000 podpisów, aby z³o¿yæ projekt w parlamencie. Manifestacje nie s¹ zg³aszane. Organizatorzy licz¹ na masowe niepos³uszeñstwo obywatelskie. W rozmowie z „Rz" Marta Lempart powiedzia³a:

– Spodziewamy siê prowokacji policji, która bêdzie chcia³a pokazaæ, ¿e organizujemy strajk, który nie jest pokojowy.

Football news:

Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw