Poland

Dyplomacja szczepionek

Komentarze

Dostawa szczepionek Sputnik V na S³owacjê

AFP

Kupowanie kolejnych dawek sta³o siê treœci¹ polityki miêdzynarodowej i przyczynkiem do nowych sojuszy.

W 1878 roku eskadra brytyjskiej floty wp³ynê³a na morze Marmara, co mia³o odwieœæ zwyciêskich Rosjan od wkraczania do Istambu³u. Na prze³omie 1902–1903 po³¹czone si³y marynarki brytyjsko-niemiecko-w³oskiej zablokowa³y wybrze¿e Wenezueli, ¿eby zmusiæ w³adze w Caracas do sp³aty kredytów. Przyk³adów tzw. dyplomacji kanonierek jest w XIX- i XX-wiecznej historii ca³e mnóstwo. S¹ one najlepszym dowodem na prawdziwoœæ zasady, ¿e „wojna jest tylko kontynuacj¹ polityki innymi œrodkami", któr¹ sformu³owa³ genera³ Carl von Clausewitz. A ¿e twierdzi³ on tak¿e, ¿e wojna jest jedynie sposobem, by zmusiæ kogoœ do tego, by robi³ to, czego chcemy, trudno siê dziwiæ, ¿e ca³a Europa zastanawia siê teraz nad rosyjsk¹ szczepionk¹ Sputnik V.

Mamy szczêœcie, ¿e naszym czasom nie towarzysz¹ okopy i dziel¹ce pañstwa na pó³ fronty wrogich armii. Ale to, co wydawa³o siê nale¿eæ do zamierzch³ej przesz³oœci, czyli powszechna zaraza i œmieræ milionów na skutek epidemii, okazuje siê tragicznie aktualne. I poniewa¿ dotyczy ca³ego œwiata, jest obiektem stosunków miêdzynarodowych. A w nich wygrywa silniejszy i sprytniejszy. Dziœ to te kraje, które produkuj¹ szczepionki i maj¹ do nich szeroki dostêp. Rozumia³ to od pocz¹tku Donald Trump, kiedy rok temu przyst¹pi³ do licytacji, kto bêdzie pierwszy. Wszak ka¿de szanuj¹ce siê imperium szczepionkê mieæ musi, tak jak i broñ atomow¹.

Szczepionki wiêc powsta³y. Stworzy³y je ró¿ne koncerny w kilku krajach, z których ka¿dy dzia³a zgodnie z w³asnymi politycznymi zwyczajami. Chiñczycy uprawiaj¹ entryzm i po cichu przejmuj¹ Afrykê i œwiat arabski pogniewany na Zachód. USA zbroj¹ siê i szczepi¹ same, by móc jak najszybciej zrzuciæ maseczki k³óc¹ce siê z osobist¹ wolnoœci¹ czynienia wszystkiego, co tylko przyjdzie do g³owy. A Unia Europejska niespiesznie zbiera wszystkich krewnych i znajomych, daje im do wype³nienia formularze i grzecznie prosi o dostawy, t³umacz¹c, ¿e najwa¿niejsze to dzia³aæ wspólnie. Niestety, efekty nie s¹ najlepsze.

Powstaje wiêc niepokój. Wtedy na scenê wchodzi imperium moskiewskie, obdarzaj¹c ³ask¹ szczepionek swoich przyjació³. I przyjació³ przyjació³. Nikomu nic nie narzuca. Nawet nie prosi Europejskiej Agencji Medycznej o dopuszczenie ich Sputnika do u¿ytku. Po co, skoro i tak cz³onkowie Unii, przestraszeni kolejn¹ fal¹, sami ³ami¹ europejsk¹ solidarnoœæ i kupuj¹ rosyjsk¹ szczepionkê? I dlaczego w³aœciwie mieliby nie kupowaæ – jeœli jest dobra? Minister Micha³ Dworczyk zapytany o to, czy Polska rozwa¿a kupno rosyjskiej szczepionki po dopuszczeniu jej przez EMA, odrzek³ po prostu, ¿e nie. Powodów nie wyjaœni³, ale za to nie wykluczy³ szczepionki chiñskiej. Ciekawe, co zrobi polski rz¹d, jeœli Unia dopuœci Sputnika (zreszt¹ na wniosek Niemców). Odrzuci ofertê ze wzgard¹? I do której strefy wp³ywów siê zapisze?

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League