Poland

Dym wokół Kapitolu. Budynek zamknięto

W Waszyngtonie zamkniêto budynek Kapitolu z powodu "zewnêtrznego zagro¿enia". W pobli¿u budynku unosi³ siê dym.

Dziennikarz CBS News napisa³ na Twitterze, ¿e wszystkie osoby znajduj¹ce siê wewn¹trz Kapitolu zosta³y poinformowane o mo¿liwym zagro¿eniu. 

Wszyscy znajduj¹cy siê wewn¹trz Kapitolu maj¹ przebywaæ z dala od okien i drzwi. Budynek zosta³ zamkniêty i nikt nie mo¿e siê do niego dostaæ. 

Wed³ug nieoficjalnych informacji dym pochodzi z p³on¹cego namiotu, który by³ rozstawiony pod znajduj¹cym siê w pobli¿u wiaduktem. 

Policja Kapitolu potwierdzi³a póŸniej, ¿e do po¿aru nie dosz³o wewn¹trz terenu siedziby amerykañskiego Kongresu. 

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7