Poland

Dworczyk zaprasza opozycję do KPRM na rozmowy o szczepieniach

Micha³ Dworczyk

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Chcia³bym zaprosiæ na jutro, na godzinê 9, w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego do KPRM przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i si³ politycznych na dyskusjê merytoryczn¹ ws. programu szczepieñ - oœwiadczy³ szef KPRM, Micha³ Dworczyk.

Szef KPRM apelowa³ te¿, by "sprawê Narodowego Programu Szczepieñ wyj¹æ poza nawias bie¿¹cej polityki". - To wa¿ny program, nie ma barw politycznych, wszyscy powinniœmy zrobiæ ile mo¿emy, ¿eby nie straszyæ Polaków, nie wprowadzaæ poczucia niepewnoœci, bo to mo¿e siê prze³o¿yæ na zniechêcenie do szczepieñ - mówi³ nawi¹zuj¹c do faktu, ¿e 25 stycznia opozycja ma w ca³ej Polsce zorganizowaæ konferencje na temat przebiegu programu szczepieñ.

- Rozmawiajmy o problemach, ale nie róbmy z tego eventów politycznych, nie straszmy Polaków. Mamy wiele innych tematów, w których mo¿emy siê spieraæ - doda³.

Dworczyk poinformowa³ jednoczeœnie, ¿e w poniedzia³ek dotar³a do Polski informacja, i¿ dostawa szczepionki Moderny zaplanowana na wtorek zosta³a odwo³ana i przesuniêta na weekend. Jak doda³ nie zak³óci to jednak planów szczepieñ na ten tydzieñ.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar