Poland

Dworczyk: Wstrzymujemy transport 330 tysięcy dawek szczepionki

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

W sobotê Pfizer poinformowa³, ¿e zmniejsza tymczasowo dostawy do Europy, poniewa¿ niezbêdne s¹ modyfikacje w fabryce, aby zwiêkszyæ moce produkcyjne. Zmienia to harmonogram szczepieñ tak¿e w Polsce.

Minister Dworczyk powo³a³ siê na medialne doniesienia od firmy. Wynika z nich, ¿e od 15 lutego Pfizer zwiêkszy liczbê dostarczanych co tydzieñ szczepionek.

- My oczywiœcie bardzo na to liczymy i jesteœmy przygotowani, ¿eby od razu te szczepionki wykorzystywaæ, ale bêdziemy mogli o tym powa¿nie rozmawiaæ w momencie, gdy wp³yn¹ do nas dokumenty - mówi³ minister.

Szef kancelarii premiera poinformowa³, ¿e zapad³a decyzja o wstrzymaniu transportu 330 tysiêcy dawek szczepionki, które mia³y byæ w przysz³ym tygodniu wykorzystane do szczepienia pacjentów z grupy "zero". - Zdecydowaliœmy siê wstrzymaæ ten transport, zmieniæ ca³¹ logistykê do momentu, gdy firma Pfizer przyœle nam dok³adny harmonogram dostaw do Polski - powiedzia³.

Dworczyk zapewni³, ¿e wszystkie osoby, które otrzyma³y pierwsz¹ dawkê, dostan¹ tak¿e drug¹ dawkê szczepionki, a harmonogram Narodowego Programu Szczepieñ zostanie utrzymany.

W Polsce na COVID-19 zaszczepi³o siê prawie 437 tysiêcy osób. Szczepionka Pfizer-Biontech by³a pierwsz¹, jaka trafi³a na polski rynek.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar