Poland

Dwie taktyki

Felietony

Kiedy w gospodarce robi siê naprawdê Ÿle, a w spo³eczeñstwie narasta g³êbokie niezadowolenie, politycy mog¹ siêgn¹æ po jedn¹ z kilku taktyk.

Pierwsz¹ z taktyk, któr¹ mo¿na stosowaæ, gdy w gospodarce mno¿¹ siê k³opoty, a zaufanie dla polityków spada, pewien nasz polityk nazwa³ kiedyœ metod¹ „wymiany zderzaków". Zastosowano j¹ dziœ we W³oszech. Powierzenie w³adzy w sk³óconym kraju by³emu prezesowi Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiemu na pierwszy rzut oka mo¿e dziwiæ. Nic podobnego! Jest to tylko taktyczny manewr polityków. W³ochy cierpi¹ z powodu pandemii i spadku PKB, szybuj¹cego pod niebiosa d³ugu publicznego i zagro¿onego kryzysem sektora bankowego. Ktoœ musi ten ba³agan choæ z grubsza posprz¹taæ, a najlepiej, ¿eby zrobi³ to pozbawiony politycznego zaplecza profesor ekonomii. WeŸmie na siebie ca³e odium zmian, a jak sytuacja siê uspokoi, usunie siê go i do w³adzy wróc¹ politycy.

Ale bardziej popularna jest taktyka druga, jeszcze chêtniej próbowana w historii. Jest to metoda „ma³ej, zwyciêskiej wojny", czyli odwrócenia uwagi spo³ecznej od trudnych problemów krajowych. Okreœlenie to stworzyli w roku 1904 spin doktorzy cara Miko³aja II: w obliczu rosn¹cego niezadowolenia rz¹d powinien odwróciæ uwagê spo³eczeñstwa, atakuj¹c i spektakularnie zwyciê¿aj¹c ma³¹, odleg³¹ Japoniê. Dziœ powiedzielibyœmy, ¿e chodzi³o o zmobilizowanie ¿elaznego elektoratu i odwrócenie uwagi od krajowych problemów. Wszystko jedno czym: zagro¿eniem ze strony wroga zewnêtrznego lub wewnêtrznego, atakami bezbo¿nej t³uszczy na koœcio³y, groŸb¹ imigranckiej powodzi czy liberalnej zarazy. Wszystko jedno czym, byle tylko odnieœæ sukces.

Czy taka taktyka mo¿e siê op³aciæ? Czasem tak. Na pocz¹tku roku 1982 poparcie dla rz¹dz¹cej od dwóch lat, skrajnie niepopularnej Margaret Thatcher spad³o poni¿ej 25 proc., a przed torysami stanê³o ju¿ nie tylko widmo przegrania wyborów, ale wrêcz wymazania z brytyjskiej mapy politycznej przez rosn¹c¹ w si³ê now¹ partiê socjaldemokratyczn¹. Nic dziwnego. Rozszarpywany strajkami kraj tkwi³ w recesji, bezrobocie siêga³o szczytów, mimo bud¿etowych oszczêdnoœci inflacja by³a nadal wysoka. I wtedy z nieproszon¹ pomoc¹ przyszed³ argentyñski dyktator genera³ Galtieri, si³¹ zajmuj¹c odleg³e Falklandy. Dla ton¹cej ju¿ Margaret Thatcher by³o to zbawienie. W ci¹gu dwóch miesiêcy sta³ siê cud: brytyjska flota z hukiem odbi³a wyspy, porwani patriotyczn¹ dum¹ Brytyjczycy zapomnieli o gospodarczych i spo³ecznych k³opotach. Poparcie dla zwyciêskiej ¯elaznej Lady wzros³o do 50 proc., co pozwoli³o nie tylko wygraæ przegrane ju¿ wybory, ale doczekaæ do czasu, gdy jej polityka gospodarcza wreszcie zaczê³a przynosiæ owoce.

Ale ju¿ w przypadku Rosji podobny manewr doprowadzi³ do katastrofy. Ludzie nieudolni w polityce wewnêtrznej okazali siê równie nieudolni w prowadzeniu wojny. Japoñczycy rozbili w puch wys³an¹ na Daleki Wschód armiê i flotê cara, a zamiast oczekiwanego odwrócenia uwagi od k³opotów rz¹d sam sprowokowa³ spo³eczny bunt i tylko przyspieszy³ wybuch rewolucji. A poniewa¿ kolejne, coraz bardziej rozpaczliwe próby rozpêtania „ma³ych, zwyciêskich wojen" (tym razem wewnêtrznych i skierowanych przeciw ¯ydom i libera³om) te¿ siê nie powiod³y, wkrótce imperium carów upad³o.

Mora³: ka¿da taktyka mo¿e byæ dobra, ale pod warunkiem, ¿e siê nie jest popaprañcem (jak mawia³ wspomniany ju¿ wynalazca metody „wymiany zderzaków").

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals