Poland

Dumny mistrz walk

Widzowie pamiêtaj¹ go z takich filmów jak: „Droga smoka”, „Chiñski ³¹cznik”, „Wejœcie Smoka”. Urodzi³ siê 27 listopada 1940 roku w chiñskiej dzielnicy San Francisco. Wed³ug starochiñskiego kalendarza – urodzony w Roku Smoka – otrzyma³ póŸniej przydomek „Ma³y Smok”. Karierê artystyczn¹, dziêki kontaktom zawodowym ojca, aktora, rozpocz¹³ bardzo wczeœnie. Ju¿ jako szeœciolatek zagra³ w filmie „Narodziny ludzkoœci”, by³ obiecuj¹cym aktorem dzieciêcym. Maj¹c 13 lat, za namow¹ ojca, zacz¹³ uczyæ siê kung-fu. 

- Woda to najdelikatniejsza substancja na œwiecie, a jednak potrafi przenikn¹æ najtwardsz¹ ska³ê – t³umaczy³ kilka lat póŸniej Bruce Lee filozofiê kung fu.

Opanowa³ ró¿ne odmiany tej sztuki walki, tak¿e wiele odmian boksu, pozna³ japoñskie systemy walki jujitsu, aikido, æwiczy³ taekwondo i karate.
- Sztuki walki ukszta³towa³y mnie jako aktora, wojownika, cz³owieka – wyznawa³ kilka lat póŸniej Lee.
Bruce mia³ kilka lat, kiedy rodzina wróci³a do Hongkongu. Jako kilkunastolatek wst¹pi³ do m³odzie¿owego gangu, a wkrótce zosta³ jego przywódc¹. Rodzice wys³ali go do Seattle do USA, by tam skoñczy³ studia. Dniami uczy³ siê, a nocami pracowa³ w restauracji. Szybko porzuci³ jednak to zajêcie i otworzy³ prywatn¹ szko³ê kung-fu dla wszystkich chêtnych, nie tylko - Chiñczyków. Mia³ ogromne aspiracje, podoba³ mu siê amerykañski styl ¿ycia. Brakowa³o pieniêdzy, ale z ¿on¹ Lind¹, synkiem Brandonem i córk¹ Shannon tworzyli szczêœliw¹ rodzin¹.
- Pamiêtam jego energiê – kocha³ mnie, bawi³ siê ze mn¹ – pamiêta Shannon.

Zagra³ w kilku filmach, ale bez sukcesu. K³opotem by³ akcent, trudny dla amerykañskiej widowni, azjatycki bohater w roli g³ównej te¿ stanowi³ problem.

- Weso³y, œwietny kolega – wspomina kole¿anka z planu i dodaje. – Odmawia³ ról uw³aczaj¹cych Chiñczykom.
Wydawa³o siê, ¿e z³¹ passê prze³amie udzia³em w serialu „Zielony szerszeñ”, w którym zrobi³ œwietne wra¿enie na widzach i ekipie realizacyjnej. Niestety, serial zosta³ zdjêty z anteny z uwagi na kiepsk¹ ogl¹dalnoœæ.
- Hollywood go odrzuci³o – wspomina ¿ona Linda.

W 1971 roku po 12. latach w Ameryce wróci³ do Hongkongu, swojej ojczyzny. W ci¹gu dwóch kolejnych lat nakrêci³ cztery pe³nometra¿owe filmy. Wreszcie tamtejsza wytwórnia filmowa „Golden Harvest”, zaproponowa³a Bruce’owi wieloletni kontrakt. Szybko sta³ siê najbardziej kasowym aktorem Hongkongu. By³ u szczytu s³awy, kiedy nagle 20 lipca 1973 roku zmar³ maj¹c zaledwie 33 lata. Premiera „Wejœcia smoka”, filmu, który uczyni³ go s³awnym, mia³a miejsce 10 dni po jego œmierci.

Na temat okolicznoœci jego œmierci zaczê³y kr¹¿yæ rozmaite plotki. Film przedstawia wersjê wedle której Lee nie obudzi³ siê po za¿yciu lekarstwa na migrenê. Ale s¹ i inne teorie - jedna z nich g³osi, ¿e Bruce zosta³ skrytobójczo zamordowany przez wys³annika tajnej rady klasztorów w zemœcie za ujawnienie tajników starochiñskiej sztuki walki.

W tej filmowej biografii Lee wa¿ne s¹ kwestie narodowoœciowe, historyczne, dyskryminacja rasowa, która przejawia³a siê m.in. w mniejszych ga¿ach aktorskich dla kolorowych aktorów.

W dokumencie wiele fragmentów filmów z udzia³em bohatera, a tak¿e zdjêæ z jego prywatnego ¿ycia.
Emisja dokumentu „Jak woda” zrealizowany przez Bao Nguyena w niedzielê 17 stycznia o 19.15 w Canal+ Dokument.

Football news:

Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal
Man City want to sign Holand, not Mbappe. The reason is the Frenchman's salary requirements
Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones