Poland

Duchowny o protestach: Słuszny gniew. Kościół zrobił błędy

Uczestnicy protestu przeciwko wyrokowi TK przed Sejmem

Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Mój Koœció³ zrobi³ b³êdy, ja was za to przepraszam. Nie ja powinienem was przepraszaæ - to powinni zrobiæ biskupi - mówi³ w TVN24 dominikanin, o. Pawe³ Gu¿yñski, zwracaj¹c siê do uczestników protestów przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji.

W pi¹tek w Warszawie ma dojœæ do du¿ej demonstracji przeciwko wyrokowi TK, który 22 paŸdziernika orzek³, i¿ przes³anka do legalnej aborcji, jak¹ jest wykryta wada p³odu, jest niezgodna z konstytucj¹. Od czwartku w ca³ej Polsce trwaj¹ protesty przeciwko temu orzeczeniu, które zaostrza obowi¹zuj¹ce w Polsce prawo aborcyjne.

- Do uczestników dzisiejszego protestu chcia³bym zaapelowaæ: Protestujecie s³usznie, protestujecie bo mój Koœció³ zrobi³ b³êdy i sprowokowa³ sytuacjê, w której musicie protestowaæ - mówi³ w TVN24 o. Gu¿yñski.

- Ale mimo s³usznego waszego gniewu nie upowa¿nia to do tego, by naruszaæ bezpieczeñstwo i zdrowie swoje i innych - doda³ duchowny nawi¹zuj¹c do sytuacji epidemicznej w Polsce.

O. Gu¿yñski mówi³ te¿, ¿e Polsce "zagra¿a tak¿e wirus w postaci nienawiœci, ¿¹dzy odwetu". - Wasz gniew jest s³uszny, ale filozofia rewolucji nie jest m¹dr¹ filozofi¹. Jeœli ten gniew przeradza siê w agresjê wobec wiernych i koœcio³ów, to nie jest m¹dry pomys³ - dodawa³ duchowny.

O. Gu¿yñski przekonywa³ te¿, ¿e wierni - w trosce o dobrostan spo³eczny - powinni w tym roku, w czasie Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych, pozostaæ w domu w zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiczn¹.

- Lepiej bêdzie, jeœli pozostaniemy w domach i przez osobist¹ modlitwê zadbamy o dobro naszych zmar³ych. Trzeba odkurzyæ ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa, pos³u¿yæ siê nimi - mówi³ duchowny.

O. Gu¿yñski zapewnia³ te¿, ¿e "w¹tpliwoœci moralne trzeba od³o¿yæ na bok". Przypomnia³ przy tym spór Jezusa z faryzeuszami, którzy zarzucali mu, i¿ narusza spokój Szabatu dokonuj¹c w ten œwiêty w judaizmie dzieñ uzdrowieñ. "Któ¿ z was, jeœli jego syn albo wó³ wpadnie do studni, nie wyci¹gnie go zaraz, nawet w dzieñ szabatu?" - odpowiedzia³ faryzeuszom Jezus.

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record