Poland

Drużynowo najlepsi Austriacy, Polska druga w Zakopanem

Sporty zimowe

Andrzej Stêka³a

Andrzej Stêka³a – w sobotê najwiêkszy pechowiec wœród Polaków

Materia³y PZN

Po szeœciu skokach Polacy wysoko prowadzili, ale sukces uciek³ razem z nieudanym skokiem Andrzeja Stêka³y. Forma Polaków by³a jednak znacznie lepsza, ni¿ w kwalifikacjach.

Œnieg sypa³ mocno, wiatr krêci³ jak chcia³, przerwy by³y nieuniknione, lecz czwórka zestawiona przez Michala Doležala niezale¿nie od warunków na Wielkiej Krokwi d³ugo spisywa³a siê doskonale. Prowadzi³a od drugiej serii. Po pierwszej serii, gdy poza 140. metr zeskoku polecia³ Austriak Michael Hayboeck. Piotr ¯y³a, sobotni jubilat (skoñczy³ 34 lata), wyraŸnie zmotywowany po pi¹tkowej dyskwalifikacji, odpowiedzia³ dobr¹ prób¹, wprawdzie o cztery metry krótsz¹, lecz punktowan¹ niewiele ni¿ej.

Kamil Stoch, tak¿e wyraŸnie o¿ywiony w porównaniu z treningami i kwalifikacjami wyprowadzi³ Polaków na szczyt tablicy wyników i potem mo¿na by³o ze spokojem obserwowaæ, jak Andrzej Stêka³a (137 m) powiêksza przewagê i Dawid Kubacki j¹ pewnie utrzymuje.

W po³owie rywalizacji Polacy mieli prawie 22 punkty wiêcej, ni¿ Austriacy (œwietnie skoczy³ tak¿e Daniel Huber), niemal 48 tracili Norwegowie (Halvor Egner Granerud wci¹¿ nie polubi³ Wielkiej Krokwi, z wzajemnoœci¹). Niemcy po prostu skakali s³abo, nawet Markus Eisenbichler nie by³ w stanie daæ im miejsca lepszego, ni¿ szóste, wyprzedzali ich zarówno Japoñczycy, jak i S³oweñcy.

Po dwóch skokach fina³u klasyfikacja niewiele siê zmieni³a, gdy¿ ¯y³a i Stoch skoczyli co najmniej solidnie. Emocje nagle wzros³y, gdy w siódmej, przedostatniej kolejce skoczkom powia³o mocniej pod narty i po dobrych lub bardzo dobrych próbach rywali (m. in. Mariusa Lindvika – 144,5 m) przed decyduj¹cy¹ prób¹ stan¹³ Andrzej Stêka³a. Jako jedyny wpad³ w jak¹œ wietrzn¹ dziurê, skoczy³ zaledwie 115,5 m, w efekcie Polacy stracili ca³¹ przewagê, spadli za Austriaków, o 3,8 pkt.

Ró¿nica nie by³a wielka, ale Daniel Huber by³ w sobotê silniejszy, ni¿ Dawid Kubacki. Drugie miejsce da³o siê bez problemu obroniæ (Johansson nie zaatakowa³), lecz pierwszego odzyskaæ siê nie da³o. Nieoficjalna klasyfikacja indywidualna potwierdzi³a, ¿e Huber mia³ najwy¿sz¹ ³¹czn¹ notê, wyprzedzi³ Lindvika i ¯y³ê. Kubacki by³ pi¹ty, Stoch ósmy – ³atwo by³o policzyæ, ile kosztowa³ pech Stêka³y.

Przy okazji sobotniego konkursu dru¿ynowego prezes Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego Apoloniusz Tajner poda³, ¿e Zakopane bêdzie tak¿e organizatorem konkursów PŒ w zastêpstwie odwo³anej próby przedolimpijskiej w Pekinie. Zawody odbêd¹ od 12 do 14 lutego, Polacy mog¹ wystawiæ dodatkow¹ grupê narodow¹.

W obecnych zawodach grupy narodowej nie ma, ale ten manewr trenerski przyniós³ dobre efekty – podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Innsbrucku polska kadra po dobrych startach Aleksandra Zniszczo³a (zwyciêstwo i 7. miejsce) ma wci¹¿ siedem miejsc do wykorzystania w kolejnych zawodach PŒ.

Skoki w Zakopanem zakoñczy konkurs indywidualny w niedzielê, pocz¹tek o 16. Startuje polska szóstka: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Andrzej Stêka³a, Pawe³ W¹sek, Klemens Murañska i Jakub Wolny. Transmisje w TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1.

> Konkurs dru¿ynowy: 1. Austria 991,2 (M. Hayboeck 140,5 i 134; J. Hoerl 121,5 i 133; P. Aschenwald 124 i 133; D. Huber 135 i 135); 2. Polska 982,3 (P. ¯y³a 136 i 137; K. Stoch 131 i 126,5; A. Stêka³a 137 i 115,5; D. Kubacki 131 i 133,5); 3. Norwegia 974,8 (D. A. Tande 129,5 i 134; H. E. Granderud 116,5 i 131,5; M. Lindvik 137 i 144,5; R. Johansson 121,5 i 140); 4. S³owenia 936,9 (C. Prevc 131,5 i 129; T. Bartol 122,5 i 131; P. Prevc 123,5 i 133; A. Lanišek 127 i 128,5); 5. Japonia 925,1 (R. Kobayashi 132,5 i 133; J. Kobayashi 124 i 129; K. Sato 131,5 i 138; Y. Sato 122 i 118,5); 6. Niemcy 870,3 (S. Freund 129,5 i 120; P. Paschke 119,5 i 109; K. Geiger 121,5 i 135,5; M. Eisenbichler 126,5 i 127); 7. Finlandia 801,9; 8. Szwajcaria 700,5; 9. W³ochy 336,6.

>Puchar Narodów: 1. Polska 2748; 2. Norwegia 2680; 3. Niemcy 2186; 4. Austria 1863; 5. S³owenia 1338; 6. Japonia 1264.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7