Poland

Druga fala epidemii na Węgrzech. Krytyka działań Orbana

Coraz g³oœniej s³ychaæ na Wêgrzech krytyczne g³osy pod adresem premiera Viktora Orbana zwi¹zane z pandemi¹. Szefowi rz¹du zarzuca siê brak odpowiedniej reakcji na drug¹ falê.

Pierwsza fala epidemii na Wêgrzech zakoñczy³a siê stosunkowo nisk¹ liczb¹ zaka¿eñ i zgonów w porównaniu z wiêkszoœci¹ pañstw europejskich.

W paŸdzierniku zmar³o wiêcej Wêgrów ni¿ w poprzednich czterech miesi¹cach razem wziêtych, a siedmiodniowa œrednia zaka¿eñ wskazuje, ¿e kraj by³ trzeci pod wzglêdem liczby zgonów, za Czechami i Rumuni¹.

Zdaniem ekspertów nale¿y winiæ za to zmianê polityki rz¹du, a tak¿e samozadowolenie spo³eczeñstwa.

- Po pocz¹tkowym strachu, druga fala nie wywo³a³a strachu wœród ludnoœci, wiêc byliœmy znacznie mniej zdyscyplinowani - uwa¿a szef budapesztañskiej uczelni medycznej Bela Merkely.

Krytycy Orbana uwa¿aj¹, ¿e latem rz¹d nie by³ wystarczaj¹co surowy w kwestii noszenie masek, unikanie du¿ych zgromadzeñ i podró¿y za granicê.

Jeden z ministrów zosta³ zauwa¿ony na jachcie w Chorwacji, a rzecznik rz¹dz¹cej partii Fidesz z³apa³ wirusa podczas du¿ej letniej imprezie, któr¹ zorganizowa³.

Orban zrzuci³ winê za pocz¹tek drugiej fali na cudzoziemców - powtarzaj¹c narracjê z marca, kiedy to irañscy studenci odpowiadali za pierwsze zg³oszone infekcje.

Po konsultacjach w ubieg³ym miesi¹cu premier przekonywa³, ¿e trzeba wywa¿yæ utrzymanie gospodarki i zdrowia obywateli. - Orban zdaje sobie sprawê, ¿e jeœli gospodarka siê za³amie, mo¿e go to kosztowaæ kolejne wybory w 2022 roku - mówi polityk opozycji Akos Hadhazy.

W UE, wed³ug danych ECDC, tylko Bu³garia przeprowadza mniej testów na 1000 osób ni¿ Wêgry. 

- Statystyki dotycz¹ce przypadków zaka¿eñ maj¹ niewielki zwi¹zek z rzeczywistoœci¹ - mówi jeden z lekarzy z Budapesztu, który chcia³ zachowaæ anonimowoœæ.

Od paŸdziernika liczba osób poddanych obowi¹zkowej kwarantannie domowej jest mniejsza ni¿ liczba aktywnych przypadków zaka¿enia.

- Zamkniêcie granic Wêgier wkrótce bêdzie mia³o na celu ochronê cudzoziemców przed Wêgrami, a nie na odwrót - uwa¿a by³y naczelny lekarz kraju Ferenc Falus

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million