Poland

"Drodzy lekarze, chcecie podwyżek, głosujcie na Konfederację"

Konfederacja

Artur Dziambor pose³ Konfederacji

Fotorzepa, Jakub Czerminski

„Przepraszamy, walnêliœmy siê. Szanowni lekarze, je¿eli chcecie podwy¿ek, g³osujcie na Konfederacjê i Janusz Korwin-Mikke. Oni obni¿¹ Wam podatki, abyœcie mogli wiêcej zarabiaæ, bo my wam tego nie za³atwimy” - tak wed³ug Artura Dziambora, pos³a Konfederacji powinno brzmieæ uzasadnienie do nowelizacji tzw. ustawy covidowej, która odbiera³a przyznany w g³osowaniu, które odby³o siê dzieñ wczeœniej, dodatek covidowego dla wszystkich pracowników medycznych.

- Po prostu sp... tyle, zag³osowaliœcie Ÿle. Trzeba by³o szybciutko zareagowaæ. Nie zareagowaliœcie na to niestety i teraz urz¹dzacie tê szopkê z now¹ ustaw¹ napisan¹ w piêæ minut, wygl¹daj¹c¹ ¿a³oœnie - mówi³ w œrodê z mównicy sejmowej pose³ Konfederacji Artur Dziambor.

- Ja siê troszkê bojê, ¿e do tych protestów przed Sejmem, których nie popieram, mog¹ siê przy³¹czyæ lekarze - doda³ Dziambor ostrzegaj¹c przed skutkami przyjêcia nowelizacji tu¿ przed jej przeg³osowaniem.

Football news:

Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism
Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years
Davis is named the best player in Canada in 2020
Iker Casillas: Zidane is great. He has earned the right to coach Real Madrid