Poland

Dr Grzesiowski: Wygląda, że nie zarażamy się przez przedmioty

Koronawirus SARS-CoV-2

mieszkañcy Warszawy w maseczkach ochronnych

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Wygl¹da na to, ¿e my siê kompletnie nie zara¿amy przez powierzchnie i przez przedmioty, no chyba ¿e ktoœ bezpoœrednio weŸmie ska¿ony przedmiot od osoby chorej i go dotknie, to wtedy oczywiœcie ten wirus tam przez kilkadziesi¹t minut jest jeszcze aktywny - powiedzia³ dr Pawe³ Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z koronawirusem. Immunolog oceni³ na antenie Radia Zet, ¿e nie trzeba wykonywaæ "takich kosztownych operacji jak np. dezynfekcja banknotów czy dokumentów". Doradzi³ tak¿e jak nosiæ maseczkê ochronn¹, ¿eby nie parowa³y okulary.

Czy w dobie epidemii COVID dezynfekcja dokumentów w urzêdach jest potrzebna?

- W tej chwili absolutnie nie. Zmieniliœmy zdanie - powiedzia³ dr Pawe³ Grzesiowski, pytany w Radiu Zet o sprawê. - Na wiosnê du¿o by³o doniesieñ, ¿e wirus mo¿e byæ na banknotach, ¿e mo¿e byæ obecny na przedmiotach i mo¿e zara¿aæ. W tej chwili mamy kolejne doniesienia i badania o tym, ¿e owszem, stwierdza siê tam resztki wirusa, ale nie zakaŸne - doda³.

Czytaj tak¿e:
Szczepionka na COVID. Prof. Horban: OdpornoϾ raczej na wiele lat

- W zwi¹zku z tym w wielu przypadkach mo¿na by³oby odst¹piæ od tzw. kwarantanny dokumentów, czyli tego, ¿e ktoœ te dokumenty np. dobê trzyma w szufladzie, ¿eby ich nie dotykaæ, jak równie¿ od masowego dezynfekowania ró¿nych przestrzeni - podkreœli³ Grzesiowski, pediatra, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z koronawirusem.

- Wygl¹da na to, ¿e my siê kompletnie nie zara¿amy przez powierzchnie i przez przedmioty, no chyba ¿e ktoœ bezpoœrednio weŸmie ska¿ony przedmiot od osoby chorej i go dotknie, to wtedy oczywiœcie ten wirus tam przez kilkadziesi¹t minut jest jeszcze aktywny - zaznaczy³.

- Szafki, komputery, myszki - miejsca, gdzie oczywiœcie trzeba dezynfekowaæ, ale jak je badano, to okazuje siê, ¿e ten wirus po kilku godzinach nie jest ju¿ kompletny, nie jest w stanie ju¿ zara¿aæ - przekonywa³ dr Pawe³ Grzesiowski.

Ekspert NRL ds. walki z koronawirusem zastrzeg³, ¿e nie znaczy to, ¿e "jesteœmy zwolnieni z dezynfekcji". - Ale nie trzeba wykonywaæ takich kosztownych operacji jak np. dezynfekcja banknotów czy dokumentów - oceni³.

Maseczka ochronna i parowanie okularów

Immunolog by³ te¿ w Radiu Zet pytany, jak nosiæ maseczkê ochronn¹, ¿eby nie parowa³y okulary.

- Najwa¿niejsze, jeœli chodzi o parowanie okularów - a sam je noszê ca³y czas - jest uszczelnienie maski wokó³ nosa, czyli dociœniêcie tej blaszki przy samym nosie, tak ¿eby powietrze nie sz³o do góry - powiedzia³.

- Parowanie okularów jest dowodem na to, ¿e maseczka jest Ÿle uszczelniona - podkreœli³. Doradzi³, ¿e "mo¿na plasterek przykleiæ, który bêdzie uszczelnia³ maskê i dokleja³ j¹ do nosa". - Innej mo¿liwoœci nie ma - stwierdzi³.

"Ferie dwutygodniowe w styczniu nie maj¹ sensu"

Pawe³ Grzesiowski by³ tak¿e pytany, czy mo¿e wymieniæ dwie rzeczy, za które mo¿na pochwaliæ rz¹d jeœli chodzi o walkê z pandemi¹.

- Nie - odpowiedzia³.

Pytany, jak ocenia przygotowania rz¹du na drug¹ falê epidemii w skali od 1 do 10 immunolog odpar³: - Zero.

W tym sezonie ferie dla wszystkich regionów odbêd¹ siê w jednym terminie. Czy taka kumulacja ma sens?

- Niestety nie ma sensu, jeœli maj¹ byæ ferie. Jeœli ma nie byæ ferii, to ten okres (przerwy w nauce - red.) powinien byæ jak najkrótszy - odpar³ Grzesiowski. Wed³ug niego, nale¿a³oby albo nie robiæ ferii, a okres przerwy w nauce skróciæ np. do tygodnia po œwiêtach Bo¿ego Narodzenia, albo rozci¹gn¹æ ferie na np. 10 tygodni, tak, ¿eby osoby z poszczególnych województw mog³y je odbyæ bez t³oku.

- Ferie dwutygodniowe w styczniu nie maj¹ sensu - oceni³ dr Grzesiowski.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option