Poland

Dr Grzesiowski: Trzecia fala może potrwać do końca kwietnia

Dr Pawe³ Grzesiowski

tv.rp.pl

- Dotychczasowe doœwiadczenia mówi¹ o tym, ¿e cykl jednej fali to ok. 3 miesi¹ce. Je¿eli byœmy zaczêli mierzyæ pocz¹tek fali z pocz¹tkiem lutego, to trzecia fala koronawirusa bêdzie trwa³a do koñca kwietnia - mówi³ epidemiolog dr Pawe³ Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19.

Dr Grzesiowski by³ pytany o s³owa prof. Andrzeja Horbana, g³ównego doradcy premiera ds. walki z COVID-19, który mówi³ w Polsat News, ¿e czeka nas "dwa i pó³ miesi¹ca nasilonej epidemii", a potem epidemia w Polsce powinna zel¿eæ.

- Chcia³bym bardzo, ¿eby prof. Horban podzieli³ siê swoj¹ tajemn¹ wiedz¹ - odpar³ epidemiolog.

Ekspert by³ jednoczeœnie pytany o maj¹ce obowi¹zywaæ od soboty obostrzenia w województwie warmiñsko-mazurskim. Zdaniem dr. Grzesiowskiego obostrzeniami mo¿na by³o nie obejmowaæ ca³ego województwa lecz "dwa lub trzy powiaty".

- Mamy w tym momencie zarz¹dzanie starego typu – wszystko albo nic – zauwa¿y³. - Coœ siê dzieje w jakimœ regionie i wprowadzamy masowe rozwi¹zania, ma³o delikatne – doda³.

Dr Grzesiowski wyrazi³ te¿ zdziwienie, ¿e rz¹d nie wprowadza obostrzeñ w du¿ych miastach, gdzie roœnie liczba hospitalizacji chorych na COVID-19.

Epidemiolog ostrzeg³ te¿, ¿e w Polsce trzecia fala epidemii "przyspiesza bardzo szybki". - Je¿eli w Polsce bêdzie dominowa³ brytyjski wariant wirusa, to nie bêdziemy czekaæ do kwietnia, tylko za 2-3 tygodnie zobaczymy 25 tys. zachorowañ dziennie - doda³.

Wed³ug s³ów ministra Niedzielskiego w Polsce brytyjski wariant koronawirusa powoduje obecnie ok. 10 proc. wszystkich nowych zaka¿eñ.

Football news:

Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)
What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything
Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good
Leeds striker Bamford on Super League: This is wrong, we are in shock. The noise is startling. Sorry it doesn't work that way with racism