Poland

Dr Fauci: Szczepienie Trumpa było straconą szansą

Donald Trump wraz z ¿on¹ Melani¹

AFP

Dr Anthony Fauci, naczelny amerykañski epidemiolog, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób ZakaŸnych stwierdzi³ w rozmowie z CNN, ¿e to, i¿ Donald Trump zaszczepi³ siê na COVID-19 po cichu, nie informuj¹c o tym mediów, by³o stracon¹ szans¹ na przekonanie dziesi¹tków milionów jego zwolenników, by zaszczepili siê przeciwko koronawirusowi.

Fauci skomentowa³ w ten sposób poniedzia³kowe doniesienia CNN. Telewizja, powo³uj¹c siê na doradcê Donalda Trumpa poda³a, ¿e prezydent USA zaszczepi³ siê po cichu na COVID-19 w styczniu, tu¿ przed opuszczeniem Bia³ego Domu.

Fauci przyzna³, ¿e nie wiedzia³, ¿e Trump zaszczepi³ siê w tamtym czasie na COVID-19.

Zarówno obecny prezydent USA, Joe Biden, jak i wiceprezydent Kamala Harris zaszczepili siê przed kamerami w ramach promowania szczepieñ na COVID-19 w USA. Publicznie zaszczepi³ siê te¿ Mike Pence, wiceprezydent USA w administracji Trumpa.

Publicznie na COVID-19 zaszczepi³ siê tak¿e sam dr Fauci.

- To (szczepienie Trumpa) by³o wyj¹tkowo dobr¹ okazj¹, by wys³aæ sygna³ do ludzi, którzy z pewnoœci¹ pos³uchaliby go (Trumpa) tak jak s³uchali go w wielu innych przypadkach - mówi³ Fauci w rozmowie z CNN.

Epidemiolog zwróci³ uwagê, ¿e Trump jest niezwykle popularny wœród swoich zwolenników, których liczbê szacuje na dziesi¹tki milionów (w wyborach prezydenckich z 3 listopada 2020 roku Trump uzyska³ ponad 74 mln g³osów).

- Mia³ wielki wp³yw. By³a to, niestety, stracona szansa, poniewa¿ móg³ sprawiæ, ¿e wiele osób, które wahaj¹ siê czy siê zaszczepiæ, zaszczepi³oby siê. ¯a³ujê, ¿e tego nie zrobi³ - stwierdzi³ Fauci.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals