Poland

Dostawa szczepionek Moderny do Polski opóźni się

Zaplanowana na wtorek dostawa partii szczepionek Moderny do Polski dotrze do naszego kraju najwczeœniej w weekend - poinformowa³ szef KPRM Micha³ Dworczyk.

Dworczyk zapewni³, ¿e opóŸnienie dostawy nie wp³ynie na harmonogram szczepieñ w tym tygodniu, poniewa¿ szczepionki, które maj¹ byæ podane w najbli¿szych szeœciu dniach zosta³y ju¿ wys³ane do punktów szczepieñ.

W ubieg³ym tygodniu dosz³o do tymczasowego zmniejszenia liczby dostarczanych do Polski szczepionek Pfizer/BioNTech - zmniejszenie dostaw dotyczy³o ca³ej UE i wynika³o z tego, ¿e Pfizer potrzebowa³ czasu na zwiêkszenie mo¿liwoœci produkcyjnych w swoich zak³adach w Belgii.

Mimo tego opóŸnienia Dworczyk zapewnia³ w niedzielê, ¿e rz¹d nadal zamierza zaszczepiæ do koñca marca ok. 3,1 mln osób.

25 stycznia ruszy³y w Polsce szczepienia seniorów w wieku powy¿ej 70 lat.

Na razie nie ma ju¿ ¿adnych wolnych terminów szczepieñ na COVID-19 do 31 marca.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar