Poland

Dostali podwyżki, stracą pracę

Komentarze ekonomiczne

Poczta Polska szykuje zwolnienia grupowe

Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Zwolnienia u najwiêkszego polskiego pracodawcy pokazuj¹, czym grozi wpisanie windowania minimalnej p³acy do politycznej agendy rz¹dz¹cego ugrupowania.

Nielicz¹cy siê z realiami politycy s¹ jak król Midas: obiecuj¹, ¿e wszystko, czego tkn¹, zamieni siê w z³oto. Co gorsza, usi³uj¹ obietnicê spe³niæ, popadaj¹c w tak¹ sam¹ jak on pu³apkê. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e konsekwencje „uz³ocenia" w tym przypadku bokiem wychodz¹ poddanym, nie w³adcy.

Tak jest z p³ac¹ minimaln¹ od lat windowan¹ przez PO, a teraz PiS. Firmy musz¹ p³aciæ coraz wiêcej, bez wzglêdu na to, czy im biznes idzie czy nie. Z tym problemem zmaga siê najwiêkszy w kraju pracodawca, czyli Poczta Polska. Biznes listowy kurczy siê od lat, w pandemii uby³o ulotek reklamowych, a rozwijaj¹cy siê dziêki boomowi e-handlu biznes paczkowy roœnie za wolno, by dziurê zasypaæ. Pocztowcy kokosów nie zarabiaj¹, czêsto to p³aca minimalna. Dlatego gdy politycy wymuszaj¹ jej skok, to dla firmy powa¿ny wzrost kosztów, nieadekwatny do jej sytuacji. W efekcie firma zaczyna zwalniaæ.

W lepszych czasach podnoszenie p³acy minimalnej nie jest problemem. Nawet jeœli pracownik traci zajêcie, znajduje je w innej firmie. Przep³yw ludzi z mniej efektywnych biznesów do lepszych jest zjawiskiem wrêcz po¿¹danym. Gorzej, gdy nadci¹ga recesja. Jeœli firma popada w k³opoty w zwi¹zku z fataln¹ koniunktur¹, przewa¿nie ³atwiej zwolniæ czêœæ za³ogi, ni¿ wynegocjowaæ ze wszystkimi obni¿ki. P³acy minimalnej jednak nie da siê obni¿yæ. Co oznacza, ¿e gdy pracowników przestan¹ chroniæ tarcze uruchomione w czasie wiosennego lockdownu, mo¿na spodziewaæ siê fali zwolnieñ.

W tym roku ustawowe minimum skoczy³o z 2250 do 2600 z³, czyli a¿ o 15,6 proc. Na przysz³y rok, który – ju¿ dzisiaj to wiemy – bêdzie dla gospodarki mozolnym lizaniem ran po drugiej fali pandemii, zaplanowano skok do 2800 z³, czyli o 7,7 proc.

P³aca minimalna, która powinna byæ przedmiotem negocjacji wy³¹cznie miêdzy pracodawcami i zwi¹zkami zawodowymi w Radzie Dialogu Spo³ecznego, sta³a siê czêœci¹ agendy politycznej rz¹dz¹cego ugrupowania, szczególnie w wyborczych latach 2019–2020. Rz¹d co roku wychodzi z roli ¿yczliwego arbitra i do³¹cza do jednej ze stron. To tak, jakby w futbolu sêdziowie zaczêli strzelaæ bramki. O tym, ¿e takie „prezenty" mog¹ zaszkodziæ obdarowanym, czyli pracownikom, warto pamiêtaæ, gdy kolejny przywódca wywo³a aplauz na partyjnej konwencji wyborczej, obiecuj¹c podwy¿kê p³acy minimalnej do 3000 albo i 4000 z³. Z³otem Midasa nie mo¿na siê najeœæ.

Football news:

The hardest task: help choose the best attacking midfielder in history
Mourinho, Lampard, Solskjaer and Moyes claim the title of best coach of November in the Premier League
Brunu, Grealish, Chilwell, Heibjerg - among the contenders for the November best player award in the Premier League
Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director
Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)