Poland

Dolny Śląsk - Wspólna Sprawa. Rusza nowy projekt polityczny

Jacek Sutryk

Jednym z inicjatorów przedsiêwziêcia jest prezydent Wroc³awia Jacek Sutryk.

fot. Maciej Kulczyñski/ mat.pras.

Sprzeciw wobec centralizacji i rz¹dowym pomys³om dzielenia œrodków z UE. Na Dolnym Œl¹sku powsta³o nowe stowarzyszenie samorz¹dowców. Ambicje s¹ du¿e.

Dolny Œl¹sk – Wspólna Sprawa – to nazwa nowego projektu politycznego na Dolnym Œl¹sku. £¹czy on 50 samorz¹dowców z regionu.

Jest wœród nich prezydent Wroc³awia Jacek Sutryk, jeden z inicjatorów ca³ego przedsiêwziêcia. S¹ te¿ prezydenci innych miast na Dolnym Œl¹sku, m.in. Wa³brzycha, Jeleniej Góry czy Legnicy. Reprezentuj¹ ³¹cznie 1,5 mln mieszkañców regionu.

Szeregi cz³onków stowarzyszenia – zaprezentowanego oficjalnie 1 marca – rosn¹. Jak s³yszymy, wkrótce po oficjalnym przedstawieniu do jego za³o¿ycieli zg³osi³o siê kilkadziesi¹t kolejnych osób, lokalnych liderów w samorz¹dach na Dolnym Œl¹sku. Z naszych informacji wynika, ¿e do stowarzyszenia zg³aszaj¹ siê te¿ samorz¹dowcy z innych województw, którzy chc¹ siê przy³¹czyæ do przedsiêwziêcia. – Projekt, o którym rozmawiamy, nie jest przeciwko komukolwiek. Jest projektem za – mówi³ prezydent Wroc³awia Jacek Sutryk.

Chocia¿ cele i deklaracje dotycz¹ wspó³pracy przy kwestiach dotycz¹cych regionu, to nie ma w¹tpliwoœci, ¿e w tle s¹ przygotowania i szukanie strategii na wybory samorz¹dowe w 2023 r.

Nie ukrywaj¹ tego tak¿e jego inicjatorzy. Przysz³e wybory zaczynaj¹ siê bowiem jawiæ na horyzoncie samorz¹dowców w ca³ej Polsce.

Projekt Sutryka i kilkudziesiêciu innych samorz¹dowców ma cele d³ugo- i krótkoterminowe. Wspólna deklaracja ponad 50 osób dotyczy przede wszystkim wspó³pracy na rzecz poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañców Dolnego Œl¹ska. Katalizatorem budowy stowarzyszenia – jak s³yszymy we Wroc³awiu – jest m.in. kwestia podzia³u unijnych œrodków zarówno z nowego bud¿etu, jak i z Krajowego Planu Odbudowy. To w³aœnie sprawi³o, ¿e nowe stowarzyszenie powsta³o ju¿ teraz, chocia¿ do wyborów pozosta³o jeszcze dwa i pó³ roku. – Musimy walczyæ o KPO, o fundusze europejskie dla regionu – podkreœla nasz rozmówca z nowego stowarzyszenia. I przekonuje, ¿e rz¹dowe algorytmy podzia³u œrodków wprost wygl¹daj¹ na polityczne.

Pierwsza batalia to podzia³ œrodków z UE. Aktualna propozycja podzia³u budzi silny sprzeciw. – Jeœli ten podzia³ zostanie zrealizowany, Dolny Œl¹sk bêdzie najbardziej poszkodowanym regionem w Polsce. Mo¿na powiedzieæ: zostanie ukarany za sukcesy w dotychczasowym inwestowaniu pieniêdzy z Unii Europejskiej – mówi³ podczas spotkania inauguracyjnego prezydent Sutryk. Na Dolnym Œl¹sku w sejmiku rz¹dzi obecnie koalicja PiS i Bezpartyjnych Samorz¹dowców.

Wœród hase³ przy inauguracji nowego ruchu wybrzmiewa³ te¿ sprzeciw wobec centralizacyjnych pomys³ów PiS. – Nasz g³os musi byæ s³yszalny wtedy, kiedy przeciwstawiamy siê odbieraniu nam kompetencji, pieniêdzy, narzucaniu obowi¹zków, za którymi nie id¹ odpowiednie œrodki finansowe – powiedzia³a w trakcie inauguracji prezydent Œwidnicy Beata Moskal-S³aniewska. Podzia³ œrodków unijnych nie tylko w tym województwie rysuje siê jako jedna z kluczowych spraw politycznych w kontekœcie kolejnej kampanii wyborczej. I liczy siê te¿ jako wa¿ny temat ogólnokrajowy.

Football news:

Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it