Poland

Dokąd zmierza Wielka Brytania po brexicie?

Flaga Wielkiej Brytanii

POOL/AFP/Olivier Hosler

Brexit to koniec Wielkiej Brytanii, jak¹ znamy. Kolejne lata przynios¹ separatyzmy, spadek dobrobytu i utratê globalnego wp³ywu. Chyba ¿e rozpadnie siê UE. Wtedy Londyn mo¿e zostaæ drugim Tajwanem, choæ zap³aci za to wysok¹ cenê.

Tu¿ przed œwiêtami Brytyjczyk Stanley Johnson, niegdyœ pose³ Partii Konserwatywnej, z³o¿y³ wniosek o nadanie mu francuskiego obywatelstwa. Tak na wszelki wypadek, ¿eby po brexicie zachowaæ obywatelstwo UE oraz wynikaj¹ce zeñ uprawnienia.

Uwa¿aj, o czym marzysz

W tym samym czasie syn Stanleya, Boris, na co dzieñ premier Wielkiej Brytanii, negocjowa³ z Bruksel¹ warunki brexitu. Choæ otrzyma³ lepsze, ni¿ proponowa³a wyjœciowo Unia Europejska, to koszty i tak bêd¹ ogromne. Brytyjczycy w³aœnie odwrócili 50 lat integracji oraz wysi³ek kilku pokoleñ. Zmanipulowani przez algorytmy, podzieleni jak nigdy dot¹d, niczym Humpty-Dumpty, bohater angielskiej rymowanki, upadli z wysokoœci, na któr¹ w najbli¿szym czasie raczej nie przywróc¹ ich „ani koniki, ani rycerzyki".

Paradoksalnie, trudno o brexit winiæ ogó³ Brytyjczyków. Wielu nie wiedzia³o bowiem, co czyni. Zrozumia³ to Peter Wood, eksporter wêgorzy z angielskiego Gloucester do UE, który w grudniu opowiedz...

Football news:

Gothenburg confirmed Gamshik's move. He signed a six-month contract
Ben Foster: Diego Costa is a dirty little rat. Growled, scratched, did not let me breathe. Suarez:
Rashford escaped with a ligament injury. He has a severe dislocation
Valdes will return to Barcelona and become a goalkeeping coach
Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries