Poland

Dobre budżetowe otwarcie roku

Bud¿et i Podatki

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Pierwszy miesi¹c 2021 r. bud¿et zamkn¹³ nadwy¿k¹ w wysokoœci 6,6 mld z³. Mimo pandemicznego kryzysu dochody s¹ stabilne – komentuje resort finansów.

W styczniu dochody bud¿etu pañstwa wynios³y 40,7 mld z³ i by³y o 0,4 mld z³, tj. 1 proc. wy¿sze ni¿ rok wczeœniej. - Mimo ograniczeñ zwi¹zanych z pandemi¹, wp³ywy do bud¿etu pozostaj¹ na stabilnym poziomie – zaznacza resort finansów w komunikacie.

Dochody podatkowe wynios³y 39,2 mld z³ i by³y wy¿sze o 1,9 mld z³. tj. 5 proc. rok do roku. Dochody z VAT wzros³y o ok. 6,5 proc. (wynios³y ok. 23,3 mld z³), z PIT – o 11,5 proc. (ok. 7 mld z³), z CIT – o 10,4 proc. (ok. 3,5 mld z³.). Tylko z akcyzy spad³y rok do roku o 11,1 proc. (siêgnê³y 4,7 mld z³). Ni¿sze by³y tak¿e dochody niepodatkowe a¿ o 52,1 proc. i wynios³y ok. 1,4 mld z³.

Wykonanie wydatków bud¿etu pañstwa po pierwszym miesi¹cu 2021 r. wynios³o 34 mld z³. W stosunku stycznia 2020 r. wydatki by³y ni¿sze o 2,8 mld z³, tj. 7,7 proc.

Ni¿sze wykonanie wydatków wynika g³ównie z ni¿szych œrodków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (mniej o ok. 2,7 mld z³) wynikaj¹ce z bie¿¹cego zapotrzebowania na finansowanie uzupe³niaj¹ce, na obs³ugê d³ugu Skarbu Pañstwa (mniej o ok. 0,4 mld z³) oraz z tytu³u œrodków w³asnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,4 mld z³). Jednoczeœnie wykonanie w ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego by³o wy¿sze o 0,5 mld z³ – wylicza resort.

Na koniec stycznia bud¿et zanotowa³ 6,6 mld z³ nadwy¿ki wobec limitu 83 mld z³ na ca³y rok.

Football news:

Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation