Poland

Do nowelizacji fiskus nie mógł żądać CIT od likwidowanej spółki

RachunkowoϾ

Adobe Stock

Przed 2021 r. wydanie przez spó³kê sk³adników maj¹tku swoim udzia³owcom w ramach likwidacji nie rodzi³o powstania przychodu oraz zwi¹zanego z nim obowi¹zku zap³aty podatku.

W 2016 r. spó³ka wyst¹pi³a o wyk³adniê przepisów o CIT w zakresie likwidacji. T³umaczy³a, ¿e wspólnicy w przysz³oœci podejm¹ uchwa³ê o jej likwidacji. Po zaspokojeniu wierzycieli maj¹tek zostanie podzielony miêdzy udzia³owców.

Z wniosku wynika³o, ¿e po zakoñczeniu postêpowania likwidacyjnego, w tym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, a przed wykreœleniem spó³ki z rejestru, w jej maj¹tku mog¹ siê znajdowaæ: udzia³y lub akcje, papiery wartoœciowe, certyfikaty inwestycyjne lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomoœci, œrodki trwa³e.

Czytaj tak¿e: CIT: limitowanie kosztów us³ug niematerialnych przez firmy ze specjalnej strefy ekonomicznej - wyrok NSA

Spó³ka zapyta³a czy w razie jej likwidacji, powstanie u niej przychód i obowi¹zek zap³aty CIT w zwi¹zku z wydaniem akcjonariuszom i komplementariuszom sk³adników maj¹tku? A jeœli tak, to czy nie bêdzie zobowi¹zana do odprowadzenia podatku z tego tytu³u z uwagi na wykre...

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before