Poland

Do końca lipca Chiny chcą zaszczepić 40 proc. populacji

Chiñskie w³adze chc¹, by do koñca lipca szczepionkê przeciw COVID-19 otrzyma³o 40 proc. spo³eczeñstwa - powiedzia³ w rozmowie z agencj¹ Reutera chiñski ekspert ds. koronawirusa Zhong Nanshan.

Zhong Nanshan doradza³ chiñskim w³adzom w kwestii reakcji na epidemiê koronawirusa SARS-CoV-2. W poniedzia³ek powiedzia³, ¿e obecnie na 100 mieszkañców szczepionkê przeciw COVID-19 w Chinach otrzyma³o 3,56 osób, znacznie mniej ni¿ w Izraelu czy Stanach Zjednoczonych.

W czasie debaty organizowanej przez Uniwersytet Tsinghua w Pekinie i waszyngtoñski think-tank Brookings Institution Zhong stwierdzi³, ¿e celem chiñskich w³adz jest zaszczepienie do koñca czerwca 40 proc. populacji.

We wtorek w rozmowie z agencj¹ Reutera ekspert doprecyzowa³, ¿e cel, po uwzglêdnieniu odsetka tych, którzy nie chc¹ siê zaszczepiæ, ma byæ osi¹gniêty w lipcu.

Wskazana przez Zhonga liczba obejmuje osoby, które otrzymaj¹ jedn¹ lub dwie dawki. W Chinach stworzono cztery szczepionki przeciw COVID-19 - jednodawkow¹ oraz trzy wymagaj¹ce podania dwóch dawek.

Wed³ug stanu z 28 lutego, w Chinach wykonano 50,52 mln szczepieñ przeciw COVID-19, przekaza³ Zhong.

W styczniu "Global Times" informowa³o, ¿e do 12 lutego w³adze planowa³y zaszczepienie 50 mln osób.

Football news:

Perez on Super League: It wasn't hard to convince Laporte. This is for the future of Barcelona
Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements