Poland

Digitalizacja to ślepy zaułek, ale to konieczność

Fotorzepa/Marian Zubrzycki

S¹d pierwszej instancji przesy³a do s¹du drugiej instancji p³ytê z zapisem rozprawy do³¹czon¹ do papierowych akt.

Od pocz¹tku pandemii na ³amach prasy prawniczej przetacza siê dyskusja o zwiêkszeniu zakresu elektronizacji postêpowañ cywilnych. Postulat digitalizacji akt w celu umo¿liwienia korzystania z nich przez sêdziów i strony w formie zdalnej jest jednym z najczêœciej podnoszonych. Wprowadzenie w ¿ycie takich po³owicznych rozwi¹zañ by³oby jednak ogromnym b³êdem petryfikuj¹cym skansen techniczny, jakim s¹ s¹dy w roku 2020.

Nienowoczesne czasy siê skoñczy³y...

Przypomnijmy sobie drug¹ po³owê lat 90., gdy internet w postaci stron WWW dopiero raczkowa³, s³owo sklep oznacza³o wy³¹cznie budynek, podobnie jak bank. Do ka¿dego z tych miejsc trzeba by³o przyjœæ po zakupy czy wys³aæ przelew. Gazety by³y tylko papierowe. Bilety lotnicze i wycieczki kupowa³o siê u agentów turystycznych. ¯adnej sprawy administracyjnej nie mo¿na by³o za³atwiæ zdalnie. Recepta na leki w postaci kodu przychodz¹ca na email czy esemesem mog³a byæ wtedy potraktowana jako ciekawostka z filmu science f...

Football news:

It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga