Poland

Deweloper pod większą kontrolą

Powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, na który sk³adki bêd¹ wp³acaæ deweloperzy.

W razie problemów z dokoñczeniem budowy, z tego funduszu pokrywane bêd¹ straty osób, które zawar³y umowê na nabycie domu czy lokalu.

Do Sejmu wp³yn¹³ rz¹dowy projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Ma ona zast¹piæ obowi¹zuj¹c¹ tzw. ustawê dewelopersk¹ z 2011 roku. Po co nowa ustawa? Chodzi o wyeliminowanie ryzyka utraty œrodków wp³acanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze (otwarte lub zamkniête). Deweloperzy zazwyczaj wybieraj¹ rachunek otwarty, a ten nie chroni odpowiednio nabywców m.in. w przypadku upad³oœci dewelopera. Czy czêsto dochodzi do upad³oœci? Nie, z danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci w 2017 r. w ca³ym kraju odnotowano piêæ takich przypadków. Ale zdaniem autorów projektu, lepiej dmuchaæ na zimne. Upad³oœæ mo¿e byæ skutkiem ró¿nych czynników, np. zmiany koniunktury na rynku, czy utraty p³ynnoœci przedsiêbiorcy.

Inaczej widz¹ to przedsiêbiorcy. Ich zdaniem Deweloperski Fundusz Gwarancyjny to dodatkowy podatek dla bran¿y, która jako jedna z nielicznych opar³a siê w kryzysowi z powodu pandemii.

Kto ma racjê? Ta zwykle jest po œrodku.

Football news:

Messi scored 30+ goals for the season for the 13th time in a row
Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third