Poland

Dentons z sukcesem reprezentował BusNex Poland przed KIO

Autobus miejski

Adobe Stock

Dentons reprezentowa³ spó³kê BusNex Poland w postêpowaniu przed Krajow¹ Izb¹ Odwo³awcz¹, dotycz¹cym przetargu na dostawê nowoczesnych, w pe³ni elektrycznych autobusów miejskich Yutong E12 dla Gminy Polkowice.

BusNex Poland to dzia³aj¹cy w Polsce i krajach ba³tyckich oficjalny przedstawiciel koncernu Yutong - chiñskiego producenta autobusów, autokarów i pojazdów specjalnych. Wartoœæ zamówienia to blisko 19 milionów z³otych z czego 14,3 miliona pokryj¹ œrodki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2014-2020. Pierwsze autobusy maj¹ byæ dostarczone na wiosnê 2021 roku.

Sprawa przed KIO dotyczy³a oferty BusNex/Yutong i chiñskich dokumentów kwestionowanych przez konkurenta. Wygrane postêpowanie odwo³awcze umo¿liwi³o Klientowi podpisanie umowy na realizacjê zamówienia. Ponadto Sylwester Kuchnio (counsel) i Agnieszka Gilowska (senior associate) doradzali BusNex Poland w koñcowej fazie przetargu. Klienta przed KIO reprezentowa³ Sylwester Kuchnio.

Football news:

Juventus for the first time in the 123-year history of the club played without the Italians in defense and goal
Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season