Poland

Dematerializacja akcji spółek niepublicznych – zmiany od 1 marca

Spó³ka

Adobe Stock

Do zbycia akcji, zarówno imiennych, jak i na okaziciela, konieczne jest zawarcie prawnie skutecznej umowy, stanowi¹cej podstawê zbycia oraz dokonanie wpisu do rejestru akcjonariuszy.Marcin Chomiuk

1 marca 2021 r. wesz³y w ¿ycie w ca³oœci przepisy o dematerializacji akcji spó³ek niepublicznych. Obejmuj¹ one: spó³ki akcyjne, spó³ki komandytowo-akcyjne oraz proste spó³ki akcyjne (przepisy Kodeksu spó³ek handlowych dotycz¹ce tych ostatnich nadal nie obowi¹zuj¹, ze wzglêdu na kolejne odsuniêcie w czasie ich wejœcia w ¿ycie). Z dniem 1 marca br. wygas³a moc obowi¹zuj¹ca dokumentów akcji wydanych przez spó³ki. Jednoczeœnie uzyska³y moc prawn¹ wpisy w rejestrze akcjonariuszy albo, w zale¿noœci od wyboru spó³ki, zapisy jej akcji na rachunkach papierów wartoœciowych. Zmiana ta ma du¿e znaczenie dla praktyki transakcyjnej.

Wa¿ne!

Od 1 marca 2021 r. nie obowi¹zuj¹ dokumenty akcji wydane przez niepubliczne spó³ki akcyjne i komandytowo-akcyjne.

Czytaj tak¿e: Dematerializacja akcji. Zmiany dla kilkunastu tysiêcy firm

Zbywanie akcji do 1 marca 2021 r....

Niepubliczne spó³ki akcyjne, do których odnosi siê poni¿szy artyku³, mog³y i nadal mog¹ emit...

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored