Poland

Darowizny: Dla skarbówki ważne są formalności

Darowizna

Darowizna

Adobe Stock

Darowizny musz¹ byæ udokumentowane, inaczej fiskus zakwestionuje ulgê.

Darowizna mo¿e byæ zarówno pieniê¿na, jak i rzeczowa. Zawsze trzeba mieæ, na wypadek kontroli skarbówki, dokumenty, które j¹ potwierdzaj¹.

Je¿eli przekazujemy pieni¹dze, musimy zachowaæ dowód wp³aty na konto obdarowanej organizacji. Trzeba na nim wpisaæ, ¿e to darowizna, i wskazaæ cel, na jaki ma byæ przeznaczona. Ogólnie, np. na dzia³alnoœæ charytatywn¹, albo konkretnie, np. na leczenie danej osoby.

Przy tzw. szybkich p³atnoœciach internetowych skarbówka chce jeszcze potwierdzenia od obdarowanego. Tak wynika z broszury dotycz¹cej rozliczenia za zesz³y rok przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Wydaje siê, ¿e fiskus powinien akceptowaæ te¿ potwierdzenia wydane przez portale crowdfundingowe lub poœredników p³atnoœci, którzy tak¹ darowiznê przekazali na konto obdarowanej organizacji.

Jak udokumentowaæ darowiznê rzeczow¹? Przyk³adowo komputer dla stowarzyszenia prowadz¹cego zajêcia dla dzieci? Najlepsza jest umowa, w której s¹ nasze dane, wartoœæ prezentów oraz oœwiadczenie obdarowanego o ich przyjêciu.

Do odliczenia przez honorowych krwiodawców potrzebne jest zaœwiadczenie z centrum krwiodawstwa. Powinno z niego wynikaæ, ile oddaliœmy (bezp³atnie) krwi lub jej sk³adników.

Dok³adniej trzeba udokumentowaæ darowizny koœcielne. Przy pieniê¿nych skarbówka wymaga dowodu wp³aty na rachunek. Przy rzeczowych umowy albo pokwitowania (powinny byæ tam podane dane darczyñcy i obdarowanego, a tak¿e okreœlona wartoœæ darowizny). Oprócz tego do odliczenia potrzebne jest sprawozdanie od obdarowanego, z którego wynika, ¿e wsparcie zosta³o wykorzystane na dzia³alnoœæ charytatywno-opiekuñcz¹ Koœcio³a. Trzeba je sporz¹dziæ w ci¹gu dwóch lat od darowizny.

Fiskus oczekuje, aby w takim sprawozdaniu szczegó³owo opisaæ, na co zosta³o przeznaczone wsparcie. Koœció³ pomaga jednak potrzebuj¹cym na ró¿ne sposoby, np. przygotowuje jedzenie, i nie zawsze te dzia³ania dokumentuje. A skarbówka nie powinna ¿¹daæ niemo¿liwego, co podkreœlaj¹ czêsto s¹dy (np. wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego we Wroc³awiu, Sygnatura akt: I SA/Wr 458/18)

Football news:

Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen