Poland

Dane WHO: Co minutę niemal 7 zgonów chorych na COVID

W ci¹gu ostatniego tygodnia na œwiecie wykryto 4 060 891 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 i 67 221 zgonów chorych na COVID-19. Oznacza to, ¿e co minutê na œwiecie umiera³o œrednio 6,7 zaka¿onych koronawirusem.

Ponad 4 mln zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 wykryte w ci¹gu tygodnia (16-22 listopada) na œwiecie to najwiêkszy tygodniowy przyrost liczby zaka¿eñ od pocz¹tku epidemii - poda³o WHO.

Tydzieñ wczeœniej liczba zaka¿eñ koronawirusem w ci¹gu tygodnia wynios³a 3 977 223. Liczba zgonów chorych na COVID-19 wynios³a wówczas 59 699.

WHO zwraca przy tym uwagê, ¿e ubieg³otygodniowe dane wskazuj¹ na spowolnienie tempa pandemii. Trend spadkowy notuj¹ Europa i Azja po³udniowo-wschodnia. Jednoczeœnie liczba przypadków zaka¿eñ i zgonów chorych na COVID-19 roœnie w Ameryce Pó³nocnej i Po³udniowej.

15-procentowy wzrost liczby zaka¿eñ tydzieñ do tygodnia i 30-procentowy wzrost liczby zgonów chorych na COVID-19 tydzieñ do tygodnia zanotowa³a Afryka.

W Europie wykryto w ci¹gu tygodnia ok. 1,7 mln zaka¿eñ koronawirusem i ponad 32 600 zgonów chorych na COVID-19. W Amerykach liczba wykrytych zaka¿eñ wynios³a 1,6 mln, a liczba zgonów - 22 tysi¹ce - z tego ponad 1,1 mln zaka¿eñ przypada na USA, a ponad 209 tysiêcy na Brazyliê.

W Europie krajem z najwiêkszym przyrostem liczby zaka¿eñ w ci¹gu tygodnia (niemal 236 tysiêcy) by³y W³ochy. Na dalszych miejscach znalaz³y siê Francja (ponad 171 tysiêcy), Rosja (ponad 163 tysi¹ce) i Polska (ponad 152 tysi¹ce) - podaje WHO.

Football news:

Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese
Dean Smith is the Premier League's best coach in December. Aston Villa have scored 11 points in 5 matches
Jamie Carragher: Manchester United's win at Anfield shocks the Premier League. Liverpool must put them in their place