Poland

Czy to jest nieznany Cranach?

materia³y prasowe

Na Zamek Królewski na Wawelu trafi³ dziœ w depozyt nieznany obraz pochodz¹cy ze zbiorów krakowskiego klasztoru OO. Franciszkanów. Przedstawia Madonnê z dzieci¹tkiem Jezus w otoczeniu tañcz¹cych anio³ków. Badacze zastanawiaj¹ siê, czy mo¿e to byæ dzie³o Lucasa Cranacha Starszego?

Obraz przejdzie konserwacjê, a nastêpnie po raz pierwszy zostanie zaprezentowany zwiedzaj¹cym.

Wstêpna analiza ujawni³a, ¿e jest to praca XVI-wieczna. Obraz namalowano na trzech deskach, na podobraziu widoczne jest pêkniêcie wzd³u¿ ³¹czeñ desek. Interwencji konserwatorów bêd¹ wymagaj¹ te¿ pociemnia³e werniksy.

Tradycyjnie dzie³o by³o ³¹czone z osob¹ Lucasa Cranacha Starszego (1472-1533), wybitnego przedstawiciela niemieckiego malarstwa renesansowego.

- Jest bardzo piêknie namalowane - mówi dr. hab. Ewa Wi³kojæ, g³ówny konserwator na Wawelu. – Czy to jest Cranach z warsztatem, czy tylko warsztat – to siê oka¿e po badaniach specjalistycznych. Ale na pierwszy rzut oka obraz wygl¹da bardzo imponuj¹co i istniej¹ charakterystyczne symptomy dla malarstwa Lucasa Cranacha Starszego: sposób malowania karnacji postaci, ust, oczu anio³ków, które s¹ bardzo precyzyjnie wymodelowane, piêknie malowane w³osy Madonny i lekki, delikatny welon. Chmury s¹ malowane fakturalnie, bardzo lekko i swobodnie.

Warto przypomnieæ, ¿e wawelscy konserwatorzy w latach 2012-2013 przeprowadzili skomplikowan¹ konserwacjê techniczn¹ innego dzie³a Cranacha ze zbiorów muzeum -„Chrystus b³ogos³awi¹cy dzieci”.

- Bardzo siê cieszê, ¿e kolejne interesuj¹ce dzie³o trafi³o na wzgórze wawelskie. Pracownie konserwacji Zamku, a zw³aszcza pracownia konserwacji malarstwa ma znacz¹c¹ renomê, bowiem od wielu lat prowadzi badania i konserwacje obrazów renesansowych. Nie idzie tylko o dzie³o Cranacha z naszych w³asnych zbiorów, ale trzeba te¿ pamiêtaæ o wyj¹tkowym osi¹gniêciu w postaci konserwacji dzie³ z daru Karoliny Lanckoroñskiej – dodaje dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals