Poland

Czego nauczyli się żołnierze o Covid-19? Szkolenie trwało dzień

fot. WOT

Szkolenie medyczne, które przeszli ¿o³nierze, w zasadzie pozwoli³o tylko na zapoznanie ich z podstawowymi metodami ochrony przed koronawirusem. Trwa³o tylko dzieñ, zosta³o przeprowadzone online.

„Ju¿ na pocz¹tku pandemii podj¹³em decyzjê, dziêki której do czerwca ponad 100 tys. ¿o³nierzy przesz³o szkolenia medyczne. ¯o³nierze s¹ gotowi wspieraæ cywiln¹ s³u¿bê zdrowia w opiece nad pacjentami zaka¿onymi” – oznajmi³ kilka dni temu na jednym z portali spo³ecznoœciowych minister obrony Mariusz B³aszczak. Czy to oznacza, ¿e tylu ¿o³nierzy jest gotowych do wsparcia s³u¿by zdrowia?

Sprawdziliœmy, na czym owo szkolenie polega³o i czego nauczyli siê ¿o³nierze. Wnioski nie s¹ optymistyczne.

2 kwietnia B³aszczak podj¹³ decyzjê „w sprawie przeszkolenia ¿o³nierzy zawodowych w zakresie uzyskania zdolnoœci do wsparcia medycznego wojsk oraz organów administracji publicznej, w zwi¹zku z wystêpowaniem stanu epidemii zachorowañ Covid-19”.

Jak t³umaczy nam resort obrony, „podjête dzia³ania mia³y na celu przygotowanie i przeszkolenie ¿o³nierzy zawodowych, w ka¿dej jednostce wojskowej, do wsparcia medycznego wojsk oraz organów administracji publicznej”.

Program zosta³ przygotowany przez Wojskowe Centrum Kszta³cenia Medycznego w £odzi. Zajêcia mia³y trwaæ 8 godzin lekcyjnych, ka¿da po 45 minut, z tego dwie godziny to powinny byæ zajêcia teoretyczne, a pozosta³e praktyczne. W rzeczywistoœci zosta³y przeprowadzone za pomoc¹ e-learningu. Warunkiem zaliczenia by³ tylko udzia³ w szkoleniu.

Szkolenia objê³y ¿o³nierzy zawodowych posiadaj¹cych wykszta³cenie medyczne, dodatkowo posiadaj¹cych tytu³ ratownika oraz zwyk³ych wojskowych. Ci ostatni zapoznali siê z podstawowymi informacjami dotycz¹cymi Covid-19, wytycznymi i zaleceniami organów wojskowej i Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, pos³ugiwania siê indywidualnymi œrodkami ochrony osobistej, zasadami organizacji pracy personelu medycznego. W rzeczywistoœci program ogranicza³ siê np. do przypomnienia o zachowaniu higieny, m.in. o prawid³owym myciu r¹k oraz nak³adaniu kombinezonów ochronnych, a tak¿e poznaniu wyposa¿enia pojazdów sanitarnych.

Ratownicy medyczni dodatkowo powinni byæ w stanie wdro¿yæ resuscytacjê kr¹¿eniowo-oddechow¹ u osób zaka¿onych Covid-19 i udzieliæ im kwalifikowanej pomocy medycznej. Jedynie personel medyczny zosta³ przeszkolony w zakresie pobierania materia³u biologicznego do badañ w kierunku zaka¿eñ wirusem SARS-CoV-2. ¯o³nierze mogli skorzystaæ z prezentacji przygotowanej przez Wojskowe Centrum Kszta³cenia Medycznego w £odzi.

MON nie odpowiedzia³ nam na pytanie, ilu w Si³ach Zbrojnych jest ratowników oraz ilu dodatkowo ma wykszta³cenie medyczne. Trudno wiêc oceniæ, ile ze 100 tysiêcy – jak twierdzi B³aszczak – osób posiada umiejêtnoœci, które w praktyczny sposób mog¹ wesprzeæ cywiln¹ s³u¿bê zdrowia.

Faktem jest, ¿e ju¿ od wiosny wymazy pobieraj¹ ¿o³nierze WOT, oni te¿ opiekuj¹ siê chorymi w domach pomocy spo³ecznej. W wiêkszoœci to ochotnicy, którzy w cywilu s¹ ratownikami medyczni, pielêgniarkami lub lekarzami. W sumie jest ich ponad 1100 osób.

Od pocz¹tku pandemii wojsko wspiera si³y porz¹dkowe i system ochrony zdrowia. Wiosn¹ dziennie do takich zadañ kierowanych by³o po kilka tysiêcy wojskowych. Teraz œrednio oko³o 2 tys. ¿o³nierzy (g³ównie z WOT). ¯o³nierze wed³ug zapowiedzi B³aszczaka stopniowo przejm¹ wszystkie zadania zwi¹zane z obs³ug¹ punktów wymazowych.

Jak podaje MON, wojsko „utrzymuje w gotowoœci w³asne placówki medyczne”, dysponuje 14 szpitalami, czterema oœrodkami medycyny prewencyjnej, dwoma szpitalami polowymi – w Warszawie i Bydgoszczy, dwa kolejne kontenerowe s¹ w przygotowaniu.

Football news:

Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result