Poland

Czechy: 34,4 proc. pozytywnych testów na COVID w ciągu doby

W ci¹gu ostatniej doby w Czechach wykryto 12 977 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 - mniej ni¿ dobê wczeœniej, gdy w Czechach wykryto 15 633 zaka¿enia.

Liczba aktywnych przypadków zaka¿enia koronawirusem w Czechach wynosi obecnie 174 965 - wynika z danych czeskiego resortu zdrowia.

Od pocz¹tku epidemii w Czechach wykryto ok. 297 tysiêcy zaka¿eñ koronawirusem. Do zdrowia wróci³o jak dot¹d 119 400 osób.

Liczba ofiar COVID-19 w Czechach wynosi obecnie 2675 - w ci¹gu doby liczba ta zwiêkszy³a siê o 74, ale dane na temat zgonów chorych na COVID-19 w ci¹gu ostatniej doby nadal s¹ uzupe³niane.

Dobê wczeœniej stwierdzono w Czechach rekordow¹ liczbê zgonów chorych na COVID w ci¹gu 24 godzin - 146. Od ubieg³ej œrody codziennie liczba chorych na COVID-19 w ci¹gu doby codziennie przekracza 100.

We wtorek w Czechach wykonano ponad 45 tysiêcy testów na obecnoœæ koronawirusa - 34,4 proc. z nich da³o wynik pozytywny (to najwiêkszy odsetek pozytywnych testów przeprowadzonych w ci¹gu doby od pocz¹tku epidemii w Czechach).

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca