Poland

Czas pokory i chirurgów

Komentarze ekonomiczne

Nie staæ nas na kolejne wielkie tarcze i pomoc totaln¹. Kluczem jest teraz wygaszenie konfliktów, dialog z biznesem, szybkoœæ i precyzja dzia³ania.

Przepraszam za nowe ograniczenia, które wp³ywaj¹ na ¿ycie w³aœcicieli firm, obywateli i pracowników. Przepraszam, ¿e w rzeczywistoœci wykluczy³em mo¿liwoœæ, ¿e stanie siê to, co siê sta³o, ale nie wyobra¿a³em sobie, ¿e do tego dojdzie" – powiedzia³ premier. Zaskoczeni? Nie, nie chodzi tu o premiera Morawieckiego, który jeszcze w lipcu przekonywa³, ¿e koronawirus jest w odwrocie. Nie chodzi te¿ o rz¹dz¹c¹ w Polsce partiê, która zamiast szykowaæ kraj na drug¹ falê pandemii, pogr¹¿y³a siê w walce o kszta³t gabinetu, ochronê zwierz¹t, a teraz rozpali³a ogólnonarodow¹ wojnê o aborcjê. Chodzi o Czechy i ich premiera Andreja Babiša.

Babiša trudno lubiæ. Ten butny polityk pokaza³ nam jednak, ¿e to od pokory i skruchy trzeba zacz¹æ, gdy rozpoczyna siê totaln¹ walkê na œmieræ i ¿ycie z wirusem, wzywa do wyrzeczeñ spo³eczeñstwo. To równie¿ kwestia wiarygodnoœci.

Powiedzmy sobie jasno: ¿adnych wielkich tarcz ju¿ nie bêdzie. Wiêkszoœæ pieniêdzy zosta³a rozdana jak leci, tak¿e tym, którzy nie potrzebuj¹, zupe³nie jak w przypadku 500+. Teraz trzeba dzia³aæ z precyzj¹ chirurga, pomagaj¹c nie tylko najbardziej potrzebuj¹cym bran¿om, ale i firmom na to zas³uguj¹cym. Chodzi o to, by pieni¹dze trafia³y do tych, którzy maj¹ plan i szanse rozwojowe, a nie tych, którzy chc¹ tylko trwaæ. Brzmi to okrutnie, ale utrzymywanie firm, które i tak upadn¹, to nie tylko marnotrawstwo, ale i uderzanie w lepsze firmy mog¹ce poci¹gn¹æ gospodarkê. Pomoc musi byæ przy tym dostarczana szybciej ni¿ na pocz¹tku pandemii. Teraz ju¿ wiemy, ¿e kto szybko daje, ten dwa razy daje. Niewiele za to kosztuje skupienie siê na u³atwianiu ¿ycia firmom przez redukcjê biurokratycznych barier czy obs³ugê online.

Grupa przysposabiaj¹cych siê ad hoc teoretyków gospodarczych, jak¹ jest w wiêkszoœci œrodowisko rz¹dowe, musi rozpocz¹æ prawdziwy dialog z maj¹cym wiedzê praktyczn¹ biznesem. Byæ mo¿e nale¿a³oby powo³aæ nowe cia³o uzbrojone w rzeczywiste prerogatywy. Nie mo¿e byæ tak jak w przypadku rzecznika ma³ych i œrednich przedsiêbiorców, którego rz¹d sam powo³a³, by potem ignorowaæ. Tu zreszt¹ apel do organizacji biznesowych, by odrzuci³y pokusê ugrania przy okazji rzeczy, które nie s¹ najpilniejsze w walce z pandemi¹.

Z tak wielkim kryzysem sami mo¿emy nie wygraæ. Nale¿y w koñcu za³agodziæ spór o praworz¹dnoœæ z Bruksel¹, aby nie nara¿aæ na szwank finansowego wsparcia, które bardzo jest nam potrzebne. Oby zamiast tego rz¹d i NBP nie poszli w³asn¹ „suwerenn¹" drog¹, drukuj¹c bez opamiêtania pieni¹dze na wzór USA. Polska to w koñcu nie Ameryka, a z³oty to nie dolar.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca