Poland

Cyberprzestępcy pokochali smartfony

Adobe Stock

To zaskakuj¹co bagatelizowane zagro¿enie. Tymczasem smartfon staje siê coraz szerzej otwart¹ bram¹ do naszych pieniêdzy i wszelkich wra¿liwych danych.

Jeszcze dekadê, dwie temu telefon komórkowy móg³ siê staæ finansowym koszmarem, tylko gdy, skradziony, pos³u¿y³ do kosztownych po³¹czeñ z Meksykiem czy „sekstelefonami". Jednak to doœæ prymitywne i s³u¿¹ce kiedyœ jedynie do rozmów urz¹dzenie przeistoczy³o siê w wyrafinowane miniaturowe centrum medialne i finansowe oraz wielk¹ bazê danych. To przez mobilny internet w smartfonie (kosztem komputerów stacjonarnych czy laptopów) coraz wiêcej Polaków op³aca rachunki, wycieczki, inwestuje czy obs³uguje rachunek w banku. Smartfonem, jak kart¹, mo¿emy p³aciæ nawet w sklepie.

Trudno, ¿eby takiej okazji nie dostrzegli cyberprzestêpcy, od lat dobieraj¹cy siê do komputerów i zawartych w nich loginów, hase³ bankowych oraz innych cennych danych. Ci najbardziej bezczelni domagaj¹ siê potem okupu w bitcoinach. Ale to wszystko z racji standardowej ochrony komputerów przez systemy antywirusowe czêsto wymaga pewnego wysi³ku, szczêœcia i naiwnoœci u¿ytkownika. Tymczasem smartfon, zw³aszcza z najpopularniejszym Androidem, to ju¿ wrêcz zaproszenie dla przestêpców. Nic wiêc dziwnego, ¿e ju¿ co drugi smartfon w Polsce pad³ ofiar¹ cyberataku (wiêkszoœæ w³aœcicieli nawet nie wie, ¿e zosta³a zhakowana), a inwencja oszustów nie zna granic, np. ostatnio komórki zala³a fala esemesów z linkami do fa³szywej aplikacji Inpostu. Celem takich ataków s¹ tak¿e wa¿ne dokumenty firmowe, bo smartfon to miêkkie podbrzusze ka¿dej firmy zwykle z jakoœ tam zabezpieczon¹ sieci¹ IT.

Dlaczego tak siê dzieje? W Polsce nie ma jeszcze poczucia, ¿e telefon równie¿ trzeba zabezpieczaæ, choæ to te¿ komputer i te¿ ³¹czy siê z internetem. Potrzeba wiêc przede wszystkim intensywnej edukacji u¿ytkowników.

Tym bardziej ¿e to tylko przygrywka. Wraz z wejœciem technologii 5G, która obejmie w³aœciwie wszystkie dziedziny naszego ¿ycia, niezabezpieczony nale¿ycie smartfon przeka¿e ochoczo cyberprzestêpcy dane, o których ten sobie zamarzy, np. kod do zabezpieczeñ auta czy drobiazgowe dane o stanie zdrowia i sytuacji materialnej u¿ytkownika. A na nie kupiec szybko siê znajdzie.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7